Kategorier
Allmänt Lysekils kommun Upphandling

Vad heter berget?

Vad heter berget söder om Kristinebergsvägen?

En sak är säker, det heter inte Utsiktsberget. När PEAB började planera fritidshusområdet så namngav dom det Utsiktsberget. Namnet har ingen lokal förankring utan valt i försäljningssyften. Kommunen har inte köpt exploatörens namn rakt av. När Lysekils kommuns planenhetschefen, Josefin Kaldo skall referera till området skriver hon 2013 “detaljplanen för område söder om Kristinebergsvägen, eller “Utsiktsberget” som exploatören kallar det.” 

Vad heter det på riktigt? På de moderna kartorna finns det inget namn angivet, men det betyder inte att berget inte ett namn.

Lantmäteriet

För att få vägledning kontaktades Anne Tornesjö på Lantmätteriet. Hennes åsikt var “att det verkar som att kommunen förbisett några delar innan man gått vidare i arbetet med den nya detaljplanen.” Det går inte att hitta på vilket namn man vill. Kommunen “har ett krav på sig att följa bestämmelserna i Kulturmiljölagens hänsynsparagraf om ortnamn (1 kap. § 4 1988:950, ändrad 2013:548) och god ortnamnssed.”

Arkivsökning gav Österbergen från 1755

[one_half]Anette undersökte deras arkivhandlingar och även var i kontakt med Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg och ingenstans fanns några uppgifter om att berget har något namn. Det enda dokumenterade namnet är Österbergen och detta uppträder på Storskifteskartan från 1755 (Aktnr: N96-5:1 Storskifte på Fiskebäck utmarker/utägor 1755). Det kan finnas andra namn som används lokalt. Annette föreslog att höra med boende som känner till ortens historia och hembygdsföreningen i socknen, “de skulle genom sin lokalförankring kunna ge dig ytterligare information om en ev. användning eller om det finns något annat namn.”[/one_half] [one_half_last]

1755[/one_half_last]

Utsiktsberget – påhittat namn

Namnet Utsiktsberget finns det inga belägg för och när man går igenom Sverige finns det 19 sådana bergsnamn och dessa ligger i alla fall utom ett i östra Sverige. Annette skriver “att Peab i det här fallet bara har tyckt att det är ett lagom trevligt namn som kan användas som ett starkt varumärke. Signalvärdet av ett sådant namn är högt i försäljningssammanhang – vem vill inte bo med utsikt? “

Kommunen bekräftar att det är exploatören som börjat kalla området för Utsiktsberget. Sedan dess har namnet använts i alla sammanhang.

Namnge på berget officiellt

När det gäller namnfrågor generellt så är det Lantmäteriet som beslutar om namn på tex berg.  Vill kommunen ha ett sådant namn skall de vända sig till Lantmäteriet med en förfrågan.

Ett alternativ är att de fastighetsägare som finns i området gör en ansökan och kanske även kommer med ett förslag.

Lokala namn på berget

För att ta reda på vad man kallat berget genom tiderna har äldre boende och Skaftö-kännare kontaktats. Österbergen verkar ha glömts under åren som gått sedan 1755. En orsak kan vara att det var ett opraktiskt namn när Östersidan växte.

Det är två namn som återkommer

  • “Madberget”, efter dammarna. En av dem heter Maddammen
  • “Rösseberget”, efter det röse som finns på berget. Toppen har också kallats för Rösset pga röset

 Ansök om namn på Lantmäteriet

Anette Tornesjö på lantmäteriet förslog att fastighetsägarna i området lämnar in en ansökan till lantmäteriet för att berget skall få ett officiellt namn. Kommunen kan också ansöka om ett namn, men har inte gjort det ännu.