Kategorier
Upphandling

Bökeviks parkering byggs bort – beslut taget

Parkering eller bostad eller parkering

Uppdateras 2015-08-09
I detaljplanen för Fritidshusområdet Utsiktsberget planerar PEAB att bygga bostäder på en Bökeviks parkering, sedan vill man upphäva standskyddat område med argumentet att det måste finnas en parkering för bla de bostäder man byggt på parkeringen. Moment 22.

Ett argument för att bygga bostäder på den befintliga parkeringen är att det är billigt att bygga på den marken.

Dispans taget för att upphäva strandskyddet

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gav den  25 feb dispans från strandskyddsbestämmelserna för så att PEAB kan anlägga parkering på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5. Beslutet är överklagat.

PEAB har redan gjort klart vem som har kontrollen över parkeringen

PEAB är ett vinstdrivande företag och bygger i Fiskebäckskil för att tjäna pengar, inte av välvilja. Avtal är avtal och när kommunen kontaktar PEAB om att parkeringssituationen i Fiskebäcksskil kan bli svår när Gullmarsstrand bygges om, förklarar PEAB vem som kommer att ha kontrollen över parkeringsytorna

Tjänsteman från kommunen

Men jag skulle gissa att den (parkeringen red anm.) även i fortsättningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten eftersom parkeringar är ett stort problem i Fiskebäckskil och det ligger i kommunens intresse att ha kommunala parkeringsplatser till besökare

PEAB svarar

Det anbud vi lämnat på området vid Kristinebergsvägen avser köpeskilling för all kommunal mark inom planområdet, inklusive p-ytan, enligt kartbilaga i kommunens förfrågningsunderlag vid upphandling samt kartbilaga i vårt ramavtal med kommunen.

l det planprogram som låg till grund för anbudsförfrågan finns olika förslag till lösningar för parkeringen och man säger också att en utredning skall göras för att säkerställa behovet av p-platser för allmänheten. l vårt ramavtal med kommunen står att kommunen inte kommer att vara huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

När vi nu startat arbetet med detaljplan planerar vi för en allmän p-yta inom planområdet men med anledning av ovanstående ser vi det inte helt givet att kommunen kommer att ha rådighet över marken när detaljplanen är klar och markköp är genomfört. Utifrån skrivning I pågående detaljplan för Gullmarsstrand, gällande hänvisning till parkeringen vid Kristinebergsvägen vill vi flagga for ovanstående omständigheter.

Jag tror säkert vi hittar en lösning men vill ändå redovisa hur vi ser på frågan

Utdrag ur detaljplanen för att upphäva strandskyddet Utsiktsberget

“Det aktuella planområdet berör i dess nordvästra del strandskyddat område. Föreslagen markanvändning för detta område utgörs av allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik och ytor för närrekreation planerade för bollspel; boule, tennis och motsvarande.
…
Att upphäva strandskyddet förutsätter att det finns särskilda skäl enligt kap 7 i Miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen ska väga tyngre än strandskydds intresset samt omfatta minst något av lagstiftningens angivna särskilda skäl. I aktuellt område i anslutning till Utsiktsberget är det främst följande särskilda skäl som är tillämpligt ”område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område”.

Tage Danielsson skulle kunnat utryckt sig så här

PEAB planerar att bygga bort något som behövs för att i nästa stund upptäcka att det man nu byggt måste ha det man byggt bort och därför måste man få lov bygga det man byggt bort på ett ställe där man bara får bygga om man verkligen behöver bygga det man skall bygga vilket de facto är det samma man byggde bort. Om man inte planerar att bygga bort det man behöver måste man inte bygga på det stället man inte får bygga på för då finns ju redan det man behöver!