Kategorier
Upphandling

Avtal med PEAB har dykt upp

Avtal med PEAB har dykt upp

Ett Plankostnadsavtal tecknat mellan PEAB och Lysekils kommun. Plankostnadsavtalet skrevs under i augusti 2013.

Detta avtal syftar till att ange villkoren för hur planarbetet skall bedrivas, arbetets organisation och kostnadsansvar.

Plankostnadsavtalet är lite mer detaljerat i ansvarsfördelningen än ramavtalet. Skillnaden är liten att det knappt hade behövts ett avtal. Varför upprätta ett avtal i så fall?

Utvidgning av området – gå runt ramavtalet

Den enda punkten av vikt i plankostnadsavtalet var 3§ Planavgränsning. I ramavtalet hade PEAB och kommunen avtalet om ett område som skulle detaljplaneras. Genom att föra in den punkten kunde PEAB nu utöka området som detaljplanerades och inte vara begränsad av ramavtalet.

I detaljplaneprocessen kan området ändras under tiden. Med Utsiktsberget är det annorlunda eftersom det finns ett avtalat område som PEAB skall köpa detaljplanera.

Hålla kommunstyrelsen utanför och där med allmänheten

Genom att upprätta plankostnadsavtalet och det inte togs upp i kommunstyrelsen kunde politikerna hållas utanför den känsliga frågan om utvidgning av området. Och allmänheten fick mycket svårare att upptäcka utvidgningen.

I ramavtalet står det inget om att ett plankostnadsavtal skulle upprättas. Nästa avtal i tur är exploateringsavtalet. Ett planavtal skulle dock upprättas med ägaren av Skaftö-Fiskebäck 1:5

Namnet förvillar också. I ett plankostnadsavtal förväntas det inte finnas avtalat om planavgränsningar.

Vad är gäller?

Två avtal – vilket gäller när det finns överlappningar i avtalen?

12-03-30 Ramavtal Utsiktsberget

4. Detaljplanering
Detta avtal innebär att kommunstyrelsen beslutat inleda detaljplaneringen av fastigheterna Skaftö-Fiskebäck1:5, 1:6 m fl fastigheter. Av bifogad karta (bilaga 1) framgår avgränsningar för detaljplanearbetet. Separat planavtal skall tecknas med fastighetsägaren till Skaftö- Fiskebäck 1:5 för fördelning av plankostnader. Kommunens intention är att tillskapa bostäder inom området.

13-08-27 Plankostnadsavtal Utsiktsberget

3 § Planavgränsning
Planläggningen skall i princip omfatta det område som avgränsats med svart linje på bifogad karta. Under planarbetets gång kan kommunen besluta om ändringar av planområdet.

 Komplicerat

Det är mer komplicerat än så. I ramavtalet står det att “Exploatören svarar för och bekostar utbyggnad av gator, belysning…”. Det finns inte reglerat i plankostandsavtalet om försäljning/köp/inlösen av den mark som är kommunens och privat inom det utökade området. Den 3 september förlängde kommunstyrelsen ramavtalet med ett år. Varför framgick det inte då att PEAB och kommunen anser att delar av ramavtalet inte gäller?

Som mycket med Utsiktsberget är det rörigt, komplicerat och i vissa fall rena felaktigheter. Lysekils kommun vill ha sina 47 miljoner – det framgår med all tydlighet.

[toggle title=”Planavtalens funktion” open=”false”]5.1 Planavtalens funktion

Vid större exploateringsprojekt kan utrednings- och planeringskostnaderna bli mycket stora. Fördelningen av dessa kostnader mellan kommun och byggherre är därför en viktig fråga. I tidigt skede i planprocessen upprättas därför ofta ett planavtal mellan kommun och byggherre, vilket reglerar kostnadsersättning för kommunens administrativa arbete med framtagandet av planhandlingar, samt vem som ska utföra utredningar i samband med planarbetet.

Planavtalen som upprättas skiljer sig mycket till utseende och innehåll beroende på kommun och byggherre vilket bottnar i avsaknaden av tydliga regler för hur förfarandet ska gå till. Genomförd studie av planavtal visar ändå på likheter i ansvarsfördelningen och vilka moment som normalt utförs av vem. Andra förekommande namn på planavtal är plankostnadsavtal, ramavtal och avtal om upprättande av detaljplan.

KTH Examensarbete EX-07-178, Vem gör vad i planprocessen? Anna Iverlund och Christian Ultenius[/toggle]

En aspekt är att enligt kommunens delegationsordning har Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen inte rätt att teckna plankostnadsavtal