Kategorier
Upphandling

Ny infart till Fiskebäckskil

Ny infart till Fiskebäckskil

Under utveckling 14-07-16

En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med detaljplanen. Utredningen visar tre olika alternativ för tillfartsväg.

[mini-icon icon=”file”] Trafikutredning Kristinebergsvägen Utsiktsberget Reinertsen 131219

Alternativ 1

Alternativ ett innebär en ny vägsträckning som går diagonalt likt den i planprogrammet.

Alternativ 2

Alternativ två innebär att inga intrång görs men att en avsmalning till endast ett körfält måste göras en bit av sträckan.

Alternativ 3

Alternativ tre innebär att intrång krävs för att kunna ha dubbla körfält och separat gång- och cykelväg. Samrådshandlingen (14-01-15) bygger på alternativ tre.

Utredningen förespråkar alternativ 3

Alternativ tre vilket är den lösning som utredningen förespråkar för att kunna få till trafiksäkra anslutningar samt tillgänglig lutning för vägen. Det är också den trafiklösning som vi anser är mest trafiksäker då den inte innebär en avsmalning vilket kan skapa problem i närheten av korsningen men ändå har en separat gång- och cykelväg.

Inkommit yttrande från utvecklingsenheten förslår något ändrade vägbredder för vägbana respektive Gång- och cykelbana. 5,8 m för vägbana 2,7 m. Utformningen av korsningen görs i dialog med trafikverket eftersom Fiskebäckskilsvägen är statlig väg medan Kristinebergsvägen är kommunal.

Berörda fastigheter

[one_half]De fastigheter som berörs av intrång är i samrådshandlingen 1:393, 1:543, 1:164 samt 1:170

Markåtkomst

Expropriation är i dag en ovanlig företeelse. Markåtkomst som i och för sig hade kunnat åstadkommas med stöd av expropriationslagen sker regelmässigt enligt annan lagstiftning, som i detalj är avpassad för markåtkomsten och den verksamhet som därigenom ska tillgodoses.
Tillgång till annans mark i syfte att bygga en allmän väg, dra fram en ledning eller skapa ett naturreservat kan t.ex. åstadkommas — i stället för genom expropriation — enligt bestämmelser i väglagen (1971:948), ledningsrättslagen (1973:1144) respektive miljöbalken.

[/one_half] [one_half_last]korsning[/one_half_last]

Väglag (1971:948)

Det är Väglagen som anger hur mark, genom vägrätt, kan tas i anspråk för att bygga en väg.

Vägrätt

30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten …

31 § Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan …

Ersättning för intrång

Ersättning för ianspråktagen mark utgår enligt expropriationslagens regler. En grundförutsättning för rätt till ersättning är att det har uppstått en ekonomisk skada. Affektionsvärden eller ”sveda och värk” ersätts inte.

[mini-icon icon=”file”] Ersattnings-och fastighetsfragor i samband med vagprojekt

Andra gången?!?

Vid expropriationen av Froms tomt där PEAB nu skall bygga var syftet för delar av området att bygga en ny infart till Fiskebäckskil. Infarten skulle gå ungefär som alternativ 1. Fastighet 1:543 avstyckades i en båge för att ge plats åt en den nya infarten.

Nu kan det bli så att den marken som kommunen exproprierade av för en ny infart inte används. Istället kommer kommunen ta annan mark i anspråk av samma ägare för samma ändamål.

Hur många gånger ta Lysekils Kommun ta olika markområden ifrån en privat för samma väg?