Kategorier
Upphandling

Frågor och svar från allmänheten till politiker

Frågor och svar från allmänheten till politiker

[toggle title=”1 Augusti 2015 – Brev till Bo Göthesson av Tom & Pauline Josephson” open=”false” icon=”pencil”]

Hej Bo,
Jag och min fru är delårsboende på Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil sedan 3 år tillbaka men har besökt Skaftö och Fiskebäckskil varje år i mer än 40 års tid.
Nu är vi uppriktigt sagt bestörta och oerhört förvånade över den planerade bebyggelsen på Utsiktsberget. Vi förstår att det finns en politisk vilja och ambition att utveckla Skaftö och skapa förutsättningar för fler fastboende på ön. Men fler jobb måste skapas på andra sätt än att bara exploatera sönder en vacker natur intill kustsamhället Fiskebäckskil!
Att bygga nya hus på en plats som är mycket otillgänglig kräver självklart stora sprängningar och skärningar i berget som oavsett storlek på översiktsplan kommer att innebära en total förstörelse av hela berget och området intill Kristinebergsvägen för all framtid. Det måste finnas andra sätt att utveckla det vackra samhället än på detta vis.
Jag anser att ni som politiker begår ett oerhört stort misstag för alla framtida generationer om ni klubbar igenom en byggplan som är så absurd och fullständigt saknar proportion till det fina kustsamhället Fkil i övrigt. Det finns inte efterfrågan på hus i denna storlek (alldeles för stora byggytor) och prisklass (vilka helårsboende barnfamiljer kan köpa?). Av erfarenhet har ju tidigare bygg- och tomtprojekt varit svårsålda i Grundsund, Stockevik och nu även Östersidan.
Om man anser att Fiskebäckskil och Skaftös kustlinje är en miljö och natur av riksintresse inom Lysekils kommun så kan väl detta enorma byggprojekt i orörd natur inte alls rimma med Naturvårdsverkets direktiv i frågan? Dessutom kan väl inte Lysekils kommun ställa sig bakom ett projekt som helt och hållet går emot era egna miljömål vad gäller t ex bevarande av arters mångfald?
Som sakägare känner vi mycket stor oro för hela Fiskebäckskils attraktionskraft om detta Byggprojekt dras igång över de kommande åren. Hela karaktären på byn kommer att förändras och flera faktorer kommer att innebära en försämring för byn: bullerplank (förfulande och inte passande i en by men däremot längs motorvägar), tung byggtrafik, centrumplats längre ned på Kristinebergsvägen som innebär en försämring för övrig begränsad handel i Fkil som Tempo och bageriet; busslinje som ska dras uppför branta infartsbacken – helt absurt och inte passande i denna lilla by som redan har en bra hållplats för buss vid infarten på Fiskebäckskilsvägen.
Vi har alltid älskat Skaftö och Fiskebäckskil för dess natur och fina miljö och valde därför att investera i en fastighet här men har sedan denna plan presenterats börjat diskutera en försäljning av vårt hus och att flytta till annan plats. Troligen är vi inte ensamma i dessa tankar!
Vi hoppas på ett ledarskap på Skaftö som är pragmatiskt oavsett partifärg. Ni måste kunna hitta andra lösningar för boende i områden runt t ex marken vid Skaftöhallen där bebyggelse redan finns med t ex ny infartsparkering istället för nere vid tennisbanorna på de vackra ängarna som ju är en del av Fiskebäckskils “profil”.
Det fanns en rimlig tanke med den första ÖP på Utsiktsberget (2008?) då man planerade för 20-30 hus men hur det har kunnat utökas till nuvarande 150 bostäder är ofattbart och känns helt orimligt.
Tacksam för era kommentarer.
Med vänlig hälsning,
Tom & Pauline Josephson
Kristinebergsvägen 16
Fiskebäckskil[/toggle]