Kategorier
Upphandling

Fel i förlängning av ramavtalet med PEAB

Fel i förlängning av ramavtalet med PEAB

Uppdaterad 2014-09-12

Det ramavtal som kommunen tecknade med PEAB ut vid årsskiftet. Den 3 september skulle kommunstyrelsen rösta om skall förlängning ett år. Inför omröstningen skickades en fråga till kommunstyrelsen, se längst ner på sidan.

Vad hände på mötet?

När punkt 12 kom diskuterades tomterna. En tjänsteman berättade att kommunen äger en av tomterna, med tillägget att kommunen har inte lagfart på den. Den andra var inte längre aktuell eftersom Kristinebergsvägen inte skulle få en ny sträckning.

Bo Göthesson (s) kommenterade frågan

Felaktiga uppgifter om dyra fastigheter som måste lösas in gör inte saken bättre. En av fastigheterna ägs redan av kommunen men saknar idag lagfart, den andra är fam Froms avstyckade bostadsfastighet och den har kommunen inte ens avsikt att försöka förvärva

Lagt kort ligger – det finns ett avtal

Oberoende om vad som behövs eller inte, har kommunen accepterat PEABs bud på 47 milj samt två tomter. Nu är det upp till PEABs välvilja att avstå en eller båda tomterna. PEAB har också ansvar mot sina aktieägare och kan bara inte släppa 4-6 miljoner. I Gällivare försenar PEAB ett äldreboende för “bara” 2 miljoner.

Bör frågan tas om i kommunstyrelsen?

Det finns två omständigheter till att den frågan är relevant.

  1. Kommunstyrelsen fick fel information på mötet. Båda tomterna kanske inte behövs, men det spelar ingen roll. Kommunen har ett avtal med PEAB som säger att båda skall ingå i köpet. I ett extremt senario kommer det kosta kommunen så mycket att Grönskult Utveckilnd ABs bud hade blivit det högsta.
  2. I det underlag som kommunstyrelsen hade att fatta beslut på fattades sidan två av tre. Den sidan innehöll en punkt som i allra högsta grad påverkar den kritiska parkerings frågan i Fiskebäckskil.

    8. Huvudmannaskap
    Kommunen kommer inte att vara huvudman for allmän platsmark i detaljplanen.

Frågan är om ledamöterna hade läst underlaget innan? Var de insatta i frågan om ramavtalet och PEABs anbud?

Om frågan är relevant bör någon i så fall överklaga kommunstyrelsens möte den 3 sep, kommunalbesvä

[box style=”1″]FRÅGA TILL LYSEKILS POLITIKER INFÖR KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 3 SEPTEMBER 2014

27 oktober 2011 beslutade Lysekils kommunstyrelse att föreslå för kommunfullmäktige att anta anbudet från PEAB på 47 miljoner för exploatering av planområdet Kristinebergsvägen, Fiskebäckskil. Vilket kommunfullmäktige gjorde samma dag. Senare undertecknades ett ramavtal med PEAB som den 3 september 2014 är upp i Lysekils kommunstyrelse för en eventuell förlängning.

FRÅGA: Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner när kommunen förvärvat de två av PEAB angivna fastigheterna?

Vad som inte framkom vid utvärderingen av anbudsgivarna den 27 oktober 2011, var att PEABs bud på 47 miljoner kronor gällde kommunens mark inklusive två fastigheter som skall inlösas av kommunen. Innebörden är att den summa Lysekils kommun i slutändan kommer att få in skall minskas med kommunens kostnad för att förvärva de två angivna fastigheterna.

Utdrag ur PEABs anbud:
“Lämnat anbudspris är baserat på följande förutsättningar:
Offererat pris avser kommunens mark, område A, inklusive av kommunen inlöst fastighet Skaftö-Fiskebäck1:336 och 1:543, beräknad till totalt ca 20 ha.”

När nu samma kommunstyrelse som 2011 antog PEABs bud tar upp ramavtalet till eventuell förlängning bör kommunstyrelsen för allmänheten redovisa i sitt beslut vad den slutgiltiga summan av försäljningen blir.[/box]

[mini-icon icon=”file”] 11-09-06 Anbud PEAB

[mini-icon icon=”file”] 2011-10-27-S-KS-Lysekil