Kategorier
Upphandling

Vad styr tjänstemännen?

Vad har tjänstemännen för befogenheter?

Det är politikerna som styr, men det är tjänstemän som utför mycket av arbetet.

Dokumentet som delegerar befogenheter till tjänstemännen heter delegationsordning. delar av delegationsordning från 11-06-08 finns listad här. Att det är den senaste är inte verifierat.

Del av delegationsordning 11-06-08

Delegation till förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen
l. Arrende-och nyttjanderättsavtal för en avtalstid på längst 10 år med möjlighet till vidaredelegering.
2. Fastighetsregleringsärenden upp till 3 basbelopp/fastighet/gång med möjlighet till vidaredelegering.
3. Trafikärenden med rätt till vidaredelegation

  • beslut om lokala trafikföreskrifter
  • beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter
  • beslut om nyttoparkeringstillstånd
  • beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade(PRH)
  • dispens beslutavseende parkeringsförbud, motorfordonstrafikförbjuden m.m.
  • dispens beslut avseende tunga/breda/långa transporter

Ärenden av principiell natur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.
4. Trafiksäkerhetsärenden med möjlighet till vidaredelegering.
Ärenden av principiell natur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.
5. Torghandelsärenden med möjlighet till vidaredelegering.
6. Upplåtelse av offentlig plats och område som jämställs med sådan plats såvida det inte ligger under hamnens verksamhetsområde med möjlighet till vidaredelegering.
7. lgångsättningstillstånd för investeringar upp till 300 tkr.
8. Dödning, utsträckning, sammanföring, relax av pantbrev och därmed jämförlig åtgärd med möjlighet till vidaredelegering.
9. Kommunens företrädare i ärenden enligt fastighetsbildningslagen och i inskrivningsärenden enligt Jordabalken med möjlighet till vidaredelegering.
10. Tillämpning av tomtköbestämmelserna samt försäljning av bostadstomter inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade bostadsområden och fastställda priser med möjlighet till vidaredelegering.
11. Ingå planavtal.
12. Ingå överenskommelse om senare planbesked än fyra månader enligt med 5 kap. 4 § l kap. plan- och bygglagen(2010:900).
13. Godkänna planprogram för granskning enligt 5 kap. 6 § l kap. plan- och bygglagen (2010:900).
14. Godkänna planförslag för granskning.