Kategorier
Upphandling

Belastning på vägarna

Hur mycket ökad trafik klarar vägarna på Skaftö?

[two_third]Med alla exploateringar som planeras på Skaftö är det flera områden som kommer få ökad belastning. Vägarna är ett av dom. Ett annat område är vad renhållningsverket på Skaftö klarar? 2014-01-15 Planbeskrivning har flera brister. Redovisningen av trafiken är en. För att få bättre underlag har Trafikverket kontaktats. Svaren är återkopplade till kommunen.[/two_third] [one_third_last]Tfk-liten[/one_third_last]

 

[icon icon=”help”]Brev med frågor till Trafikverket, Lars Thornblad

Lysekils kommun har nyligen öppnat och önskar att öppna för minst 6 exploateringar med totalt 300-400 hus på Skaftö. Den sista av dessa exploateringar är det så kallade utsiktsberget (ca 200 hus) som är planerad att ligga SV om och i direkta anknytning till gamla Fiskebäckskil. Byggnationen skall vara av samma storlek som hela samhället är nu.

Vi har en in- och utfartsväg till Skaftö. På sommaren är det i nuläget ca 7000 boende och på vintern ca 1500. I samrådsremiss för Utsiktsberget har Trafikverket skrivet att på väg 785, ca en km söder om Fiskebäckskil, uppmättes ca 1600 fordon per årsmedeldygn (åmd). På väg 797, strax norr om Skaftöhallen, noterades ca 900 fordon/åmd. På Kristinebergsvägen har kommunen gjort mätningar och noterat ca 330 fordon/åmd.

Vi är en stor grupp av boende i Fiskebäckskil som tycker att denna exploatering är alldeles för stor – inte minst trafikmässigt. Vi har därför
tre frågor till Trafikverket. I Ert remissvaret står att Trafikverket inte har gjort några mätningar under den mycket intensiva sommartid.

1. På vilka mätningar har Trafikverket har baserat årsmedelvärdet för väg 785 och 797?

Svar: Se bifogade filer.  Den röda linjen anger årsdygnstrafiken (den genomsnittliga).  Sommartrafiken tas viss hänsyn till men den slår inte igenom i någon jättestor utsträckning. De senaste mätningarna är gjorda 2011.

Kommentar: Här räknar Lars Thornblad, Trafikverket bara med 100 hus mer än under 2011 mätningen vilket är konstigt för han måste ju ha fått de sista planer på en fördubbling av antal hus.

2. I samband med Lysekils planer om stora exploateringar av Skaftö undrar vi om Ni kommer att göra mätningar av sommartrafiken innan dessa exploateringar beslutas?

Svar: Från Trafikverkets sida kommer vi inte att göra några mätningar.  Detta åligger kommunen/exploatören

3. Har Trafikverket någon gräns för hur mycket trafik som vägarna till ön och ön totalt sett kan bära. Inte värderat på årsmedelvärde utan under toppbelastningar?

Svar: Detta är svårt att säga.  Beror på hur framkomligheten är in på anslutande vägar och hur mycket stopp det blir pga. detta.  För väg 797, infarten till Fiskebäckskil så har vi kalkylerat med dagens ca 3000 fordon i snitt under sommartoppen.  På detta skall läggas ca 100 fordon som det nya området Utsiktsberget generar samt till detta en ökning över en 20-årsperiod på ca 1000 fordon (ca 20-25 %).  Sammantaget blir det då under semestertid ca 5000 fordon på infartsvägen.  Detta är väldigt mycket trafik som vi ser det på den typen av väg.  Risk för dålig framkomlighet och långa köer.  Detta har vi framfört till kommunen och exploatörens konsult vid möte.