Namninsamling Fritidshusområdet Utsiktsberget

[one_half] [box style=”1″]

JAG SOM SKRIVER UNDER VILL STOPPA OCH OMARBETA NUVARANDE PLANFÖRSLAG DATERAT 14-01-15.
EN NY PLAN BÖR TAS FRAM DÄR KULTUR OCH MILJÖINTRESSEN INTE ÄVENTYRAS.

Namninsamling Utsiktsberget
Information om planprogrammet Utsiktsberget (PDF)
Texten finns också längst ner på denna sida
[/box]

[/one_half] [one_half_last]

Namninsamlingen är nu avslutad.

Tack för alla underskrifter och kommentarer.

Totalt blev det 600 namnunderskrifter som kommer lämnas över till Lysekils kommun den 2 sep. Fortsätt att skicka era synpunkter direkt till kommunen.

 

Video om plansprängning [/one_half_last]

[mini-icon icon=”file”] Lista med alla inkomna kommentarer

Sidan är utlånad till namninsamlingen.     www.fiskebäckskil.se är inte ansvarig för namninsamlingen.

[hr style=”4″ margin=”20px 0px 20px 0px”]

Fiskebäckskils framtid – bygga en framtid eller spränga dess grund?

Vad händer med Skaftö?

I samma takt som åretruntboendet minskar ökar risken för att affärer inte går runt, skola och barnomsorg försvinner. Detta oroar alla på Skaftö. Kommunen vill lösa problemet genom att fördubbla antalet bostäder i Fiskebäckskil och områdets storlek i det s.k. Utsiktsberget. De vill spränga berg, sätta upp bullerplank, förstöra naturområden och förändra skepparsamhällets karaktär. Vi tror att det går att bygga varsamt OCH arbeta för en levande bygd.

[box]Om du värnar om Fiskebäckskil och Skaftö, säg nej till planen för Utsiktsberget,
allas röster är viktiga! Skriv på namninsamlingen på denna sidan[/box]

[one_half]

Läs om varför här!

I februari 2014 slog planen om det som kallas Utsiktsberget, söder om Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil, ner som en bomb. Kommunens Översiktsplan från 2006 som föreskrev en exploatering om 30-50 bostäder hade efter upphandling förvandlats till 175 villor, radhus och lägenheter. Det här kan jämföras med den nuvarande byn som har ca 230 bostäder. Dessutom dubbleras den geografiska ytan. Efter samrådstiden då sakägare, remissinstanser och den allmänna opinionen fått säga sitt har det visat sig att av 300 svar är över 95% negativa till den här omfattande exploateringen.[/one_half] [one_half_last]Plan-sqr-300[/one_half_last]

Hur ställer sig samhället till detta?

Enligt politiker kan fler bostäder vara enda räddningen för ett samhälle i befolkningskris. Kommunen lovar med bygget fler åretruntboende men föreslår inga krav på att skriva sig på adressen. Exploatören PEAB erkände vid Samrådsmötet i år att man siktar på delårsboende +55år som har kapital, med förhoppningen att dessa så småningom bosätter sig permanent. För några är detta ett sista hopp – hellre sommargäster än inga alls för verksamheter att överleva såsom affärer, förskola och skola.

[box]Vi menar att Kommunen måste börja i rätt ända: erbjuda möjligheter att driva verksamhet, frigöra tomter till småskalig industri och skapa kontorsmöjligheter. Utsiktsberget är dyrt och svårt att bebygga.
Erbjud lättbyggda tomter så unga har råd att stanna.[/box]

Vad är det då som står på spel?

I media har debatten framställts som att det är bakåtsträvande delårsboende mot utsatta helårsboende. Enligt remissinstanserna är det helt andra värden som står på spel. Det handlar alltså inte i första hand om vem som profiterar eller förlorar på vad utan vilken miljö vi lämnar till framtida generationer: en välbevarad kulturmiljö eller en sönderbyggd kustlinje? Det nuvarande planförslaget är en överexploatering som i grunden förändrar samhällets bebyggelsestrukturer, natur och kulturmiljö. Där förtjänsten är en kortsiktig ekonomisk vinst för kommun och exploatörer.

Tunga remissinstanser är mycket kritiska

Remissinstanserna Länsstyrelsen, Bohuslänsmuseum, Vägverket och Naturvårdsverket är kritiska mot bland annat följande:

RIKSINTRESSET BOHUSLÄN
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövård på grund av att det är ett unikt och mycket välbevarat skepparsamhälle. Riksintresset omfattar helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. På Fiskebäckskils ”Östersidan” har man nyligen sprängt bort delar av berget och i det fallet har det tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett betydligt mindre område än Utsiktsberget.

BULLER
Infarten till Skaftö och till Kristinebergsvägen inne i gamla Fiskebäckskil belastas redan av hård trafik. Mätningarna i remissmaterialet är årsmedelvärden och motsvarar på inget sätt sommartrafikens ökade belastning. Trafikverket menar att bullernivåerna till följd av den nya stora exploateringen blir så höga att det kan krävas 2m höga bullerplank längs med hela Kristinebergsvägen. Vilket ändå blir ett otillräckligt skydd.

PARKERING/STRANDSKYDD
På den nuvarande Bökeviksparkeringen ska det byggas lägenhetshus, och för att få en ny parkering upphävs strandskyddet på ängen nedanför. Ängar och promenadområden försvinner. Lägenheterna kommer att omges av trafik och en parkeringsplats.

FOTGÄNGARE
Vart ska alla fotgängare och cyklister ta vägen? För att möta kraven på säkra vägar med utökad trafik planerar man bredda Kristinebergsvägen med 3 meter. Där finns i nuläget inte 3 meter till godo, hus står i vägen som måste flyttas och berg sprängas bort.

BACKEN KRISTINEBERGSVÄGEN
I förslaget ska det finnas en bussvändplats i närheten av den nuvarande parkeringen vid Bökevik. Västtrafik som trafikerar sträckan tillåter inga backar med mer än 8% lutning på vintertid. Backen från kyrkan har 11% och omfattande omläggningar krävs.

NATURSKYDD
Naturvårdsverket påpekar att sällsynta arter riskerar att utrotas från platsen: t.ex. fågelarterna nattskärra och trädlärka som omfattas av EUs fågeldirektiv, likaså Salamandrar. Stenmurar med sina lavar är viktiga ur ett ekologiskt perspektiv, men inget i planen avser att nämnvärt skydda djur och natur.

ARKITEKTUR
Idag präglas Fiskebäckskil av tre hustyper, plus ett fåtal nybyggen: Enkelhus (1 RoK) daterade till 1700-talet; dubbelhus (3 RoK) 1730-tal och fram; Kaptenshus (1.5. våningar med bottenplan om ca 70- 80kvm), 1800-tal. PEAB och kommunen vill tillåta hus som mäter upp till 300kvm i 2 våningar, + suterrängvåning, + inglasat uterum om 40kvm + uthus om 30kvm. Utöver detta radhus och lägenhetshus.

VEM SKA BO HÄR?
Utsiktsberget är den största exploateringen som planeras på Skaftö förutom de fem områden som redan är planlagda. Totalt blir det en utökning med ca 300 bostäder. Behövs alla dessa bostäder?

NAMNINSAMLINGEN
Initiativet till namninsamlingen kommer från åretrunt- och sommarboende som träffats och diskuterat. Några av oss som står bakom är: Helen Sköld, Hans Grimby, Jan From, Susanne Pihl Baden och Sidney Petersson.

JAG SOM SKRIVER UNDER VILL STOPPA OCH OMARBETA NUVARANDE PLANFÖRSLAG DATERAT 14-01-15.
EN NY PLAN BÖR TAS FRAM DÄR KULTUR- OCH MILJÖINTRESSEN INTE ÄVENTYRAS.