Kategorier
Lysekils kommun

Diarieförda dokument – Listor och dokument

Diarieförda dokument

Listor

Utdrag (tom 2014-07-31) ur kommunens diarieförteckning över dokument som överensstämmer med nedanstående sökord. Kopior av dokument lämnas ut av Lysekilskommun.

Lista Utsiktsberget

[mini-icon icon=”file”] Diarie Sökord Utsiktsberget

Lista Evensås

[mini-icon icon=”file”] Ej klar

Lista Södra Stockevik

[mini-icon icon=”file”] Diarie Sökord Södra Stockevik

Diarieförda dokument – utdrag

Utsiktsberget dnr LKS 2009-397

Under detta nummer diarieförs handlingar rörande Utsiktsberget. Det finns dock dokument som diarieförts under andra nummer eller inte diarieförts alls.

2015 – del av diarieförda dokument (några är från 2014, men diarieförda 2015)

15-01-13 Återkoppling arkeologi Utsiktsberget- vidare efter arkelogisk utredning S
14-10-10 Ansökan om upphäva strandskydd S
15-05-04 Budget MKB S
15-06-24 KLU beslut om granskning av detaljplan Utsiktsberget S
14-05-08 Minnesanteckningar 2014-05-08 S
14-10-01 Naturvärdesutlåtande S
14-05-13 Tillägg av förtydliganden S
15-06-11 TJS Beslut om granskning av detaljplan Utsiktsberget S
15-03-20 Överklagan av beslut om upphävande av strandskydd S