Kategorier
Lysekils kommun

Evensås – Tillsynsutredning av sprängarbetet har begärts

[rev_slider evensås]

[hr style=”1″ margin=”50px 0px 20px 0px”]

[icon icon=”plus”]Långt senare kom kommunen svar

Uppdaterad 2014-09-11

Den 14 maj 2014 skickades en begäran till Lysekils kommun om tillsyn. Kommunens svar kom den 10 september 2014:

Saken är mer komplicerad än att kommunen bara kan rycka ut och peka med hela handen för att utverka rättelse i enlighet med någons önskemål.

Alla lov enligt plan- och bygglagen avser hur det ska se ut när det är färdigt. Ett bygglov för en byggnad går inte att jämföra med verkligheten förrän huset står klart för slutsamråd. Under byggtiden kommer huset att vara bara delvis färdigt, det kan finnas byggställningar runt det, och materialupplag och -förråd finns på tomten vilken inte heller den är färdig.

Det är samma sak med ett marklov. Det kommer under entreprenadtiden att på olika sätt skilja sig i utförande från hur det ska se ut när det är färdigt. Det kommer att sprängas och schaktas för vägar, rörgravar, och husgrunder, och det kommer att läggas upp deponier av material som antingen senare ska läggas på annan plats inom området eller fraktas bort därifrån. Material kommer också att fraktas in till mellanlagringsstationer för senare spridning i området.

Av den anledningen kan kommunen inte gå in under en pågående markentreprenad och styra hur verksamheten ska gå till. Vi har inte detaljkunskapen kring hur markentreprenader utförs rent generellt eller i det aktuella projektet specifikt, och vi har heller inte befogenhet att styra utförandet av en entreprenad om det inte gäller direkta säkerhetsfrågor. Det som kan kontrolleras är att när arbetet är klart ska det se ut som på beviljade lov.

Byggherren är den som har det strikta ansvaret för verksamheten på byggplatsen enligt plan- och bygglagen 10 kap. 5 §:
”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.”

Jag kommer, med hänvisning till ovanstående, att ta upp tillsynsanmälan gällande markentreprenaden på fastigheten Evensås 1:4 på nästa byggnadsnämnd. Mitt förslag till beslut kommer att vara att byggnadsnämnden inte ska ingripa, då det handlar om ett pågående arbete och inte en slutförd markentreprenad, och att man därför inte kan avgöra om slutresultatet kommer att avvika från beviljat lov eller detaljplanens intentioner. Vad byggnadsnämndens politiker väljer att besluta kan jag dock inte sia om.

Kommunen är inte ägare till fastigheten Evensås 1:4, och inte heller till mark som gränsar till det aktuella detaljplaneområdet. En byggherres intrång eller påverkan på annans mark är ett civilrättsligt ärende, vilket berörd fastighetsägare själv måste driva som rättssak, alternativt utverka rättelse för direkt med byggherren.
Det är fullt möjligt att detta känns otillfredsställande för enskilda fastighetsägare. Vi kan dock inte ingripa utan direkt stöd enligt lag, och något sådant kan jag inte finna i det aktuella ärendet.
Om ni har ytterligare uppgifter att tillföra tillsynsärendet, var vänlig mejla dem till mig senast måndag 22 september.

Med vänlig hälsning

Mats Carlsson
Stadsarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

De omfattande sprängningarna bör utredas

Uppdaterad 2014-07-24

Att det har varit omfattande sprängningar i Evensås kan alla som varit där vittna om. Ett besök på platsen är som att gå i ett månlandskap. Sprängsten överallt och en enorm hög med makadam som har framställts av krossat berg. Bara för det är mycket behöver inte betyda det är för mycket. Är det något som behöver utredas?

Ett brev har skickats av en boende i Fiskebäckskil till Karl-Fredrik Petzall på Bygglovenhet, Lysekils kommun för att utreda sprängningarna. En kopia av brevet finns nedan:

[toggle title=”Karl-Fredrik Petzall på Bygglovenhet, Lysekils kommun” open=”false” icon=”file”]

Hej!

Vi är många fastboende/sommarboende och besökare till Skaftö och Fiskebäckskil som upprörts och med förfäran sett hur plansprängningar av Evensås 1:4 har fått fortgå under lång tid. Vad har kommunen gjort för att kontrollera att plankartan följts och att genomförandebeskrivingen följts?
– Vilka kontroller har utförts?
– Vilka kontroller kommer att utföras?
– Finns marklov beviljade eftersom plansprängningarna och utfyllnader med schaktmassor medfört betydande markhöjdsförändringar?
– Har kontroller utförts så att Naturområden markerade med n1 inte omfattas av av markarbeten, sprängningar eller utfyllnader? Enl bif fotomontage av plankartan med nytaget flygfoto över området så har detta inte tagits hänsyn till.
– Under byggtiden skall området säkras med tydliga markeringar eller avspärrningar. Detta har tydligen inte skett.
– Har hydrologisk expertis använts för att tillse att sprängnings-, schaktnings-, och grävningsarbeten inte ger negativ påverkan på hydrologin i området , protokoll efterfrågas?
– Har hänsyn tagits till för att skydda sluttningarna som är en del av områdets karaktär genom att onödiga fyllnadsmassor inte använts? Detta för att inte påverka de miljöer som de vegetationsbeklädda sluttningarna och branterna erbjuder för den större vattensalamandern och andra i området förekommande arter. Detta har inte tagits hänsyn till på ett betryggande sätt.

Med anledning av ovanstående begär jag att kommunen gör en tillsynsutredning av det pågående byggnadsprojektet på Evensås 1:4.

Med vänlig hälsning,
Boende i Fiskebäckskil[/toggle]

Ärendet är diariefört med dnr 2014/0169och fått en handläggare: Mats Carlsson, 0523-61 33 40, mats.carlsson@lysekil.se. Lysekils kommun har inte återkommit.

Länstyrelsen har skickat ett svar 14-05-28.

[toggle title=”Svar 14-05-28 Länstyrelsen Västra Götaland Samhällsbyggnadsenheten” open=”false” icon=”file”]Ni har skrivit till Länsstyrelsen och framfört att omfattande sprängningsarbeten på fas-tigheten Evensås 1:4 har fått fortgå under en lång tid. Med anledning av detta har Ni begärt att en tillsynsutredning på fastigheten Evensås 1:4 ska utföras av Lysekils kommun.

Ert aktuella ärende
Det är kommunen som ska bedriva tillsyn över byggverksamheten. Länsstyrelsen har tillsammans med Boverket en vägledande roll gentemot kommunerna.

Om Länsstyrelsen får kännedom om omständigheter som kan komma att leda till insat-ser med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och tillhörande föreskrifter ska till-synsmyndigheten, i detta fall byggnadsnämnden, informeras. Länsstyrelsen kan också komma att använda er anmälan som grund för vägledning i kommunens tillsynsarbete.

Länsstyrelsen underrättar med detta brev byggnadsnämnden i Lysekils kommun om det ni påtalat för att den ska besluta om åtgärder. Tillsynsmyndigheten ska pröva förutsätt-ningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anled-ning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. Även om nämnden vid ut-redning finner att det inte finns skäl att ingripa så måste detta ställningstagande tillkän-nages genom ett beslut och inte bara meddelas muntligen. Om ni inte är nöjd med beslu-tet kan ni överklaga det till Länsstyrelsen.

Om ni inte är nöjd med kommunens handläggning, exempelvis om de inte svarar på förfrågningar eller tar orimligt lång tid på sig, finns möjlighet att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen (JO).

Matilda Wirebro
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsenheten

[mini-icon icon=”file”] Skrivelse om anmälan angående sprängningsarbeten på fastigheten Evensås

[/toggle]

evensas sprängning [/box]