Kategorier
Lysekils kommun

Evensås – ett varnande exempel på markarbeten

Evensås – ett varnande exempel på markarbeten

[rev_slider evensås]
Under arbete 15-08-09

Bild-1
Evensås före sprängningarna
Bild-2
Evensås efter sprängningarna
Evens-pa-Utsiktsberget
Utsiktsberget är mycket större än Evensås

Att det har varit omfattande sprängningar i Evensås kan alla som varit där vittna om. Ett besök på platsen är som att gå i ett månlandskap. Sprängsten överallt och en enorm hög med makadam som har framställts av krossat berg.

Bara för det är mycket behöver inte betyda det är för mycket, men i detta fallet är det så. Detaljplanen och genomförandeplanen beskriver hur markarbetena skulle ha utförts. Det var inte så det blev. Om det inte finns någon kontroll på hur arbetet utför kan det som låter så bra i ett dokument inte vara värt något.

Lita inte på fagra ord i dokumenten

Det är inte tjänstemännens fel som tar fram dokumenten att det inte blir som de föreskriver. Felet ligger i att det inte följs upp. Att exploatören gör som han vill ändå.

I fallet Evensås är det försent och då var det ende ett litet företag som var exploatör som kommunen tagit i örat. För fritidsområdet Utisktsberget är det jätten PEAB och dessutom 47 miljoner på spel. Vad har kommunen att sätta emot då?

Vad säger dokumenten och verkligheten?

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2012-01-19. Det finns flera styrande handlingar i vilka det beskrivs hur markarbetet skall utföras.

[mini-icon icon=”file”] Evensås_Planbeskrivning-LagaKraft-120119
[mini-icon icon=”file”] Evensås_Genomförandebeskrivning-120119
[mini-icon icon=”file”] Evensås_Illustrationskarta-120119
[mini-icon icon=”file”] Evensås  Plankarta-120119
[mini-icon icon=”file”] Evensås_Sektioner-120119

Detaljplanen

Följande är hämtat ur detaljplanen

Berget lutar i huvudsak mot havet i väster. Planens idé är att bygga på det lutande berget med så små markingrepp som möjligt men med hänsyn tagen till nödvändiga anpassningar för tillgänglighet och valsystem. Bostadshusen föreslås följa bergets lutningar. Många av husen byggs tvärs bergets lutning med gavel mot sjön och med en naturlig suterrängvåning som följd av detta.

Med flack taklutning med sedum, takpapp eller plåt, gärna zink-plåt eller motsvarande på taken, tillsammans med t ex järnvitriolbehandlade fasader av trä underordnar sig eller ansluter denna bostadsgrupp till det grå berget från sjösidan sett.

Genomförandebeskrivnigen

I genomförandebeskrivningen står mycket, även vad som gäller för markarbetena.

Under byggtiden skall området säkras med tydliga markeringar eller avspärrningar. Vattenföring och vattenkvalitet i den lilla dammen måste säkras. Schaktmassor och annat material får inte placeras så att det påverkar de två dammarna inom planområdet.

De hus och tomter som anläggs i sluttningarna skall utformas på ett sådant sätt att inte onödiga fyllnadsmassor används för att slänta av sluttningarna. Detta för att skydda sluttningarna som är en del av områdets karaktär och för att inte påverka de miljöer som de vegetationsbeklädda sluttningarna och branterna erbjuder för den större vattensala- mandern och andra i området förekommande arter.

Plankartan

I plankartan står vad som gäller för markarbetena. Plankartan visar vad som får byggas var, takvinklar och mycket annat. På plankartan finns det angivet markens nuvarande höjd, föreskriven höjd och högsta totala höjd.

Nuvarande marknivå ska i möjligaste mån bibehållas och höjdsättning av mark samt
grundläggning av byggnader ska ske så att stora och för området främmande slänter undviks. Ursprunglig hällmarkskaraktär ska i möjligaste mån bibehållas.

Jämförelse med verkligheten

Delar av plankartan och detaljplanen har jämförts med fotografier tagna på platsen samt med flygfoton.

Minimera ingreppen

Planens idé är att bygga på det lutande berget med så små markingrepp som möjligt.

[one_half]Evensas modell[/one_half] [one_half_last]DCIM100GOPRO[/one_half_last]

Bilderna visar modellen som finns i detaljplanen och hur verkligheten ser ut idag. Alla sluttningarna är bortsprängt och har byggts upp med sprängsten

… underordnar sig eller ansluter denna bostadsgrupp till det grå berget från sjösidan sett

evensas havet

Vy från havet, ett stort sår i berget. Inget hällar kvar mellan husen.

Marknivån

[one_half]
evensas_hojder
[/one_half][one_half_last]Utdraget från plankartan till visar tomter – gult, natur – grönt och väg – vit. Vägen är bra att se hur väl reglerna följts. Ovanför ordet “NATUR” står det +38.0 på vägen. Vägens högsta höjd får inte vara högre än 38 meter. Höjdkurvan visar att det är 38 meter över större delen. En del är på 39 meter.

Vägen borde ligga på nuvarande marknivå. Viss del har fått plansprängas. Vad visar ett foto från platsen?
[/one_half_last]

[one_half]IMG_3281

[/one_half] [one_half_last]IMG_3282

[/one_half_last]Fotografierna är tagena stående vid “R” i “NATUR” i riktning mot +38.0. Det syns tydligt att vägen är mycket högre än marknivån, minst en meter över.

De skyddsvärda områdena skulle säkras med tydliga markeringar eller avspärrningar. På fotografierna finns det inget av det.

Generellt verkar det som om marknivån är högre än den föreskrivna. Inga höjdmätningar har kunnat göras. Om höjderna skulle vara högre än det föreskrivna kan det innebära problem med husens byggloven eftersom de har en högsta höjd.

 Slänterna

I genomförandebeskrivningen och på plankartan står det

sluttningarna skall utformas på ett sådant sätt att inte onödiga fyllnadsmassor används för att slänta av sluttningarna stora och för området främmande slänter undviks

[one_half]

IMG_3287[/one_half][one_half_last]IMG_3273

[/one_half_last]

På den bifogade bilden kan man ner i vänstra kanten se hur stenmassor har kommit in i det skyddade utrymmet på insidan av kurvan.

Mer bilder finns på sidan: Bilder från Evensås

evensas sprängningevensprangningjuni