Kommentarer om Friskvårdsanläggning Södra Stockevik

Kommentarer om Friskvårdsanläggning Södra Stockevik

Kommentarer inför samrådsmötet den 29 september 2014.

[hr style=”1″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Kommentarer

[toggle title=”Skriv en kommentar” open=”false” icon=”envelope”][contact-form-7 id=”3675″ title=”Kommentar Stockevik”][/toggle]

[toggle title=”Ulrika & Stefan” open=”false” icon=”comment”]

Planbeskrivningen

Man skiljer inte på allmänhetens tillgänglighet för friluftsliv och tillgänglighet för anläggningens besökare. Man har blandat ihop friskvård och friluftsliv. Visserligen får man friskvård av friluftsliv men man behöver skilja på allmänhetens möjlighet till friluftsliv i orörd natur och friskvård på en iordningställd spaanläggning för konferensgäster och personer med stor plånbok.
Vi ifrågasätter m.a.o. hur tillgänglig anläggningen egentligen blir för den breda massans friluftsliv. Har verkligen “alla” rätt att vistas fritt i området? Anläggningen tar en fysisk yta i anspråk som minskar det rörliga friluftslivet. Anläggningen blir avhållande per automatik och sannolikt kommer många att dra sig för att nyttja området såsom de kunnat göra tidigare. Friskvårdsanläggningen kommer att locka en annan typ av “kunder” än orörd natur.

Definitionen av friluftsliv enligt miljödepartementet, Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet och Nationalencyklopedin är fritidsaktiviteter som utförs utomhus. Anläggningens aktiviteter borde huvudsakligen komma att ske inomhus.

Citerat ur planbeskrivningen sid 8 “Tyvärr kan naturstudierna i höglänta och igenvuxna delar av riksintresseområdet inte anses ha ”särskilt goda förutsättningar” då området inte är särskilt tillgängligt idag.” Enligt vem? Är detta rent tyckande från planförfattaren eller är det en bedömning från någon med naturvårdskompetens?

Man säger sig göra naturen en tjänst genom att bebygga och iordningsställa “naturen”. Argumentationen känns inte objektiv och inte förenlig med de grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.

MKB
Allemansrätten kommer att upphöra i delar av området i och med att anläggningen tar orörd natur i anspråk.

Vi tycker det är relevant att hänvisa till regeringens skrivelse från 2012 om mål för friluftspolitiken. Där trycker man bl.a. på tillgänglig natur för alla och allemansrätten.
Se länk http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/

Vi ifrågasätter om friskvårdsanläggningen är den lämpligaste markanvändningen i området. I stället borde man tillvarata de ickekommersiella intressena i det äldre kulturlandskapet i enlighet med miljömålen. I dag när det gamla kulturpräglade odlings- och beteslandskapet krymper allt mer tillsammans med den biologiska mångfalden har här kommunen ett ansvar och stora möjligheter att påverka områdets värden i miljömålens riktning. För att bäst tillvarata det rörliga friluftslivet och naturmiljön borde man förslagsvis naturvårdsrestaurera området så som det såg ut för ca 70 år sedan. Genom sinnrika beteshagar med genomgångar kan man införliva betesdjur i det mosaikartade och småskaliga landskapet. Då skulle man få ett öppnare landskap, gynna den biologiska mångfalden och på köpet få ett ännu rikare friluftsliv. Varför inte bilda ett kommunalt naturreservat?

Argumentationen att lokaliseringen nära Stockevik inte är lämplig därför att friskvårdsanläggningens kommersiella bärkraft bygger på närheten till naturen är märklig eftersom den orörda naturen faktiskt ligger endast ett stenkast från Stockevik. Man verkar värdera störningar för boende och brist på befintliga parkeringsytor högre än att göra ingrepp i ett helt nytt område i orörd natur och där störa andra boende.

Vi ifrågasätter om man verkligen inarbetat MKB:s bedömningar och rekommendationer om hänsynstagande i själva planförslaget, eftersom planförslaget är daterat före MKB:n.[/toggle]

[toggle title=”Bo Göthesson – Byggnadsnämndesorförande” open=”false” icon=”comment”]

VIKTIGT UPPROP FÖR SKAFTÖ !!
Nu på MÅND DEN 29/9 ANORDNAS ETT OFFENTLIGT PLANSAMRÅD I SKAFTÖ FOLKETS HUS.
Samrådet gäller arbetet med EN NY PLAN FÖR ATT MÖJLIGGÖRA BYGGANDET AV EN REHABANLÄGGNING VID S STOCKEVIK.
Samrådet är till för att sakägare och kommuninnevånare skall få information ställa frågor och framföra synpunkter på projektet.
Huvudanläggningen kommer att inrymma ca 125 hotellrum och övriga faciliteter b.la restaurang.Samtliga annexbyggnader kommer att vara knutna till rehabanläggningen och kommer INTE att vara möjliga att avstycka som enskilda sommarstugetomter.
ANLÄGGNINGEN FÖRVÄNTAS SKAPA CA 40 NYA JOBB PÅ ÅRET RUNT.
DET ÄR VIKTIGT ATT ÄVEN DU SOM ÄR POSITIV TILL PROJEKTET KOMMER TIILL MÖTET.PROJEKTET ÄR ETT VIKTIGT INSLAG FÖR ATT SKAPA ETT SKAFTÖ SOM LEVER HELA ÅRET.
LÅT INTE NEJSÄGARNA DOMINERA ÄVEN DETTA MÖTE
Samrådshandlingar med kartor och övrig info finns redan utställt i folkets hus foajer.
Hjälp gärna till att sprida detta upprop
Bosse[/toggle]

[toggle title=”Malin” open=”false” icon=”comment”]

I Lysekils kommun pågår, som ni säkert redan vet, en märklig och i många fall rätt obehaglig strid mellan nej-sägare och ja-sägare till ett projekt som kallas Södra Stockevik – ett i dag vackert strövområde längst ut på Skaftö. Ja-sägarna, varav några ledande politiker, vill i detta område se en satsning på en stor friskvårdsanläggning med hotell och restaurang, flera annexbyggnader och i närheten även flera bostadshus. Samtidigt ska man veta att det redan har förberetts en mängd tomter runtom på Skaftö, men man har svårt att sälja dessa.

Nej-sägarna är flera bofasta invånare samt fritidsboende i området Grundsund-Stockevik. De vill värna ett värdefullt naturområde som de har stor glädje av, och de har medhåll från Länsstyrelsen. Man ifrågasätter samtidigt behovet av anläggningen när det redan finns anläggningar som Gullmarsstrand (i Fiskebäckskil), Bokenäs Spa/hotell och Vann i närheten. Att bygga året-runt-bostäder är förstås självklart bra för att få Skaftö att utvecklas, men man anser att detta bör göras i anslutning till redan befintliga tätorter – precis som kommunens Översiktsplan säger. I Södra Stockevik finns inget område på flera kilometers avstånd som kan kallas tätort.

Ärendet är högst infekterat. Jag själv står lite utanför och begrundar, som den gamla journalist jag är. Och funderar över hur en kommun ska förhålla sig seriös när det gäller saklig information till invånarna.
Nu såg jag att Byggnadsnämndens ordförande Bo Göthesson i Lysekil hade lagt in följande inlägg på sin Facebook-sida, se bifogad bild.

Jag undrar: Bör en ordförande i Byggnadsnämnden skriva på det här sättet? Han borde väl vara opartisk i sin framtoning och inte formulera sig med ord som ”Låt inte nejsägarna dominera även detta möte

[/toggle]