Intressanta dokument och hemsidor

Informativa dokument och hemsidor

Uppdaterad 7 maj 2015

Det finns många dokument hos flera myndigheter som är intressant på hur man skall använda marken på bästa sätt och hur sedan processen fram till ett hus går till. På denna sida finns det både dokument och hemsidor samlade.

Ny länk

[mini-icon icon=”globe”] Strandsskyddsdelegationen

Dokumnet

NY [mini-icon icon=”file”] Fördjupad översiktsplan Hamburgsund o Hamburgö

NY [mini-icon icon=”file”] PM Stora opåverkade områden enligt 3 kap. 2 § MB – Länsstyrelsen i Hallands län

[mini-icon icon=”file”] Statens hantering av riksintressen – ett hinder för bostadsbyggande (RiR 2013:21)

[mini-icon icon=”file”] Delårsboende i norra Bohuslän slutlig rapport 121204 (Rapport från en intervjustudie)

[mini-icon icon=”file”] Miljobedomningar_for_planer_enligt_plan- och_bygglagen

[mini-icon icon=”file”] Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet Examensarbete

[mini-icon icon=”file”] Bygg med känsla – Sotenäs kommun Miljö och Bygg

[mini-icon icon=”file”] Råd och riktlinjer förbyggnadslovsprövning Fiskebäckskil 1987

[mini-icon icon=”file”] Fritidshuset som planeringsdilemma Avhandling

Länstyrelsen Västra Götalands Län

[mini-icon icon=”file”] Kustområdet och skärgården i Bohuslän

Kustbebyggelseprojektet

[mini-icon icon=”file”] Kustbebyggelseprojektet Slutrapport skede 1 – Norra Bohuslän Version maj 2011

[mini-icon icon=”file”] Fiskebäckskil-Östersidan mars 2011

[mini-icon icon=”file”] Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Stockevik

[mini-icon icon=”file”] Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Grundsund

Stadsplanens förändring 1991 Fiskebäckskil

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Plankarta inre

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Plankarta yttre

[mini-icon icon=”file”] 1484-P91-5 911121 Planbestämmelser

Hemsidor

[mini-icon icon=”globe”] Länstyrelsen Västra Götalands Län – Kustbebyggelseprojektet

[mini-icon icon=”globe”] Regionfakta, statistik

[mini-icon icon=”globe”] Tillväxt Norra Bohuslän

[mini-icon icon=”globe”] Strandsskyddsdelegationen

Lysekils kommun

[mini-icon icon=”file”] 11-06-08 reviderad delegationsordning S

[mini-icon icon=”globe”] Gällande detaljplaner Lysekils kommun

[mini-icon icon=”globe”] Naturvårdsplan Sidan tar upp naturinventeringar och hur naturen skall bevaras

Naturvårdsverket

[mini-icon icon=”globe”] Inrätta kommunala naturreservat

Video

Video, Bohusläns Skärgårdsrådsträff 2014 i Grundsund med Riksdagsledamöter.

Bo Göthesson (s) ställer en fråga efter ca 50 min om miljöbalken. Han konstaterar också att han som Byggnnadsnämndes ordförande inte tillämpar miljöbalken, den är av underordnad betydelse.

[toggle title=”Bo Göthessons fråga utskriven” open=”false” icon=”file”]

Bo Göthesson (s):

Jo, alltså enligt miljöbalken så anses Bohuskusten färdigbyggd med sommarhus.

Detta är inget som tillämpas i någon kommuns byggnadsnämnd idag. Därför att den lagen anses ha en underordnad betydelse. Och vad som händer är att nu, bla jag sitter och beviljar byggnadslov varje månad till nya sommarstugor längs kusten.

Hur ser ni riksdagsmän på det här. För man skjuter lätt över målet om man enbart diskuterar strandskydd och inte tar hänsyn till vad miljöbalken föreskriver.

Lars Tysklind (fp):

Kommunen har ju ansvar för PBL lagstiftningen precis som du var inne på och miljöbalken skall ju följas då. Det är egentligen det enkla svaret, det finns skillnad på om det är fritidshus eller någon annan typ av bostadshus det är samma regelverk som gäller.

Bo Göthesson (s):

Anser du att det tillämpas i Bohuslän?

Lars Tysklind (fp):

Ja, förhoppningsvis görs det. Man kan säkert hitta avarter på det också. Det är just där Staten och Länsstyrelsen kommer in som tillsynsmyndighet att de verkligen gör det.

Moderatorn:

Är du nöjd med svaret?

Bo Göthesson (s):

Ja, jag konstaterar vad svaret innebär, med det tillämpas inte så någonstans.

[/toggle]