Kategorier
Detaljpan

Samrådsredogörelsen Utsiktsberget godkänns av KLU 21 maj

Resultatet av yttranden om Utsiktsberget beslutas den 21 maj

Samrådsredogörelsen är under arbete och ej godkänd politiskt än. På kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) 21 maj kommer samrådsredogörelsen tas upp för beslut om godkännande. Det betyder att politikerna stå för de svar och kommentarer som tjänstemännen gett. Efter att samrådsredogörelsen är godkänd är den offentlig och kan begäras ut från registrator. Samrådsredogörelsen kommer inte tas upp i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Syftet

Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur samrådet har gått till och visa vilka förändringar som föranletts av samrådet. Den ska även bemöta och redovisa synpunkter som inkommit. Efter samrådet har en arbetsgrupp bestående tjänstemän arbetat med att gå igenom samtliga yttranden, göra avvägningar och lämna förslag på åtgärder som yttranden kan leda till. Dokumentet som detta dokumenteras i heter samrådsredogörelse.