Kategorier
Detaljpan Lysekils kommun

Frågor och svar – Lysekils Kommunen

Svar från Lysekils kommun på frågor

Om ni undrar något kan det hända att frågan redan är besvarad. Om svaren inte stämmer med det ni hört så skicka en kommentar.


Frågor och svar till: Malin Karlsson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

[accordion open=”1″]
[accordion-item title=”Vad är tidsplanen för vidare behandling av exploateringen av Utsiktsberget?”]Tidsplanen för utsiktsberget är att vi just nu arbetar med att sammanställa och kommentera alla inkomna samrådsyttranden i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska tas upp för beslut om godkännande av KSLU 21 maj.Vidare pågår arbete med kompletterande utredningar samt arbete med att ta fram en granskningshandling. Granskningshandlingen kommer efter beslut skickas ut på granskning, detta kommer ske någon gång i höst, ännu ej fastställt när. Granskning kan ses som ’’remissrunda 2’’ där samrådet som var tidigare i år kan ses som ’’remissrunda 1’’.  När planen skickas ut på granskning kommer information skickas ut till sakägare, myndigheter, politiska partier precis som vid samrådet. Information kommer även finnas på kommunens hemsida.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Kommer kommunen att mäta sommartrafiken inför planerna på 300-400 nya främst sommarbostäder och ta hänsyn till resultatet – och var går gränsen för biltrafik på Skaftö i så fall?”]En sommarmätning kommer utföras på Fiskebäckskilsvägen i sommar och de siffror som kommer fram då kommer ligga till grund för komplettering av utredningar och vidare arbete med granskningshandlingen.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Har Kommunen lovat exploatören på Utsiktberget att ordna båtplatser till husen på Utsiktsberget?”]Båtplatser är inte en fråga som behandlas inom planarbetet. Det är en viktig fråga för hela bohuskusten och Lysekils kommun med båtplatser och är ej avhängigt av endast denna plan.

Kommentar: Undvikande svar, inget ja eller nej.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Har kommunen några planer på att exploatera den östra sida av Fiskebäckskils hamn för flera båtplatser med parkering?”]Inne i kilen, öster om dagens småbåtshamn? Det finns inga planer för exploatering.

Kommentar: Planer kan uppfattas som när man mer konkret arbetar med frågan. Kan det finnas tankar eller funderingar?

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Är behandlingen av Utsiktsberget på något vis är kopplat i tid, rum och exploateringsföretag med Spa i södra Stockevik?”][mini-icon icon=”file”]Planerna för södra Stockevik ligger inom en annan detaljplan och det finns inga kopplingar dem emellan.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Var beslutas detaljplanen i Kommunen?”]
Planenheten lyder under KS.
Planen kommer efter granskning att tas upp för godkännande av KS.
Enligt PBL ska detaljplaner antas av KF, fullmäktige kan ge uppdraget till KS om planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. (se paragraf nedan). Detaljplanen för Utsiktsberget kommer att tas upp för antagande av KF.
(PBL 5 kap. 27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen
eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.)
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Vad är motivet till att den aktuella planen har utökats till ca. 175 hus från ca. 80 fastigheter i anbudsfrågan?”]Motivet bakom att planen utökas avseende antal bostäder är att andra typer av bostäder har lagts till i planen, till exempel flerbostadshus och gruppbyggda småhus, ett variation av olika bebyggelsetyper har varit en tydlig utgångspunkt vid arbetet. I arbetet med detaljplanen har man velat ta ett helhetsgrepp för området som i översiktsplanen pekas ut för området för tätortsutveckling. Man vill även hushålla med den mark man tar i anspråk och verka för att fler bostäder kan skapas på marken som tas i anspråk istället för att sprida ut bebyggelsen. Detta görs t.ex. genom att spara stora ytor naturmark inom området och lägga bebyggelsen i anslutning till gatorna inom området så att de ingrepp som behövs koncentreras till en zon närmast gatorna.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Är det PEAB som velat öka antalet fastigheter i detaljplanen?”]Förslaget till detaljplan bygger på vinnande förslaget i en tidigare anordnad arkitekttävling som Peab anordnade efter att de vunnit upphandlingen för området. Förslaget har sedan bearbetats i samråd med kommunen och vidare arbete sker nu vid framtagandet av en granskningshandling.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Är det aktuella området i detaljplanen 14-01-15 som PEAB skall köpa exakt samma område som stod upptaget i ramavtalet? Om inte vilken är skillnaden?”] För avtalsfrågor kontakta Sara Norén på utvecklingsenheten.[/accordion-item]
[/accordion]