Kategorier
Detaljpan

Det kommer behövas sprängas mycket

Skärmavbild 2015-08-11 kl. 06.50.18IMG_5652 (1)

Det kommer behövas sprängas mycket

Under uppdatering 15-08-15
Berget söder om Kristibergsvägen är mycket kuperat på sina ställen. För att bygga där kommer det att behövas sprängas och fyllas mycket, mer än på Evensås eller Torvemyr. Många byggrätter har höjdskillnader på 3-5 meter. I planbeskrivningen skriver står det att man skall vara varsam om naturen vid exploateringen. Oundvikligen kommer det att ske omfattande spänning och markarbeten i landskapet eftersom det är så kuperat.

Anpassningar ökar behovet av markarbeten

Området skall handikappanpassas, vilket i och för sig är bra. Det innebär att gator och gångvägar inte får luta så mycket. Hus skall vara tillgängliga för alla.

Som terrängen ser ut kommer dock anpassningen innebära rättfärdigande av ännu mer markarbeten. Berget är inte lämpligt att bygga på helt enkelt – varken handikappanpassat eller inte.

Vet politikerna om hur det ser ut?

Har beslutsfattarna varit på plats och sett hur kuperad terrängen är? Innan politikerna skriver under planbeskrivningen bör de besöka platsen och se att det är omöjligt att bygga varsamt.
[one_half]

IMG_5654
Här skall ett hus byggas

[/one_half] [one_half_last]

IMG_5655
Här kommer en gångväg att gå

[/one_half_last]

I planbeskrivning (14-01-15) skriver kommunen och PEAB (genom Exark Arkitekter) “att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov”.

Är den kuperade terrängen mest lämpad för att bygga fastigheter på? Finns det ett samhällsbehov som uppväger intrånget och skadorna i naturen?

“Ingen påtaglig skada” – enligt kommunen och PEAB

[one_half]I planbeskrivningen tas villkoren i miljöbalken upp “ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden”.

Sett till hur naturen ser ut och planförslagets utformning blir kommunens slutsats att “genomförande av planen bedöms inte medföra påtaglig skada på natur- och kulturvärdena”.

För den som har varit på plats är det svårt att se att så inte kommer vara fallet. Bilderna från området räcker även för att konstatera det.

I planförslaget om Evensås står det samma sak. På satelitbilderna till höger syns de såren i naturen som blev resultatet. Klicka för att förstora. (källa Eniro och Lantmäteriet)[/one_half]

Före exploateringen av Evensås

[one_half_last]

Efter sprängningarna på Evensås

[/one_half_last]

Viktiga delar i planbeskrivningen har strukits – Varför?

[one_half]I den planbeskrivning (09-10-01) som anbudsförfrågan grundades på står det “Målsättningen är att bevara befintlig topografi och trädbestånd i största möjliga mån. Likaså ska plansprängning av tomterna inte tillåtas. Alltför stora ingrepp i berget är varken förenligt med kulturmiljö, estetik, miljöhänsyn eller en enhetlig landskapsbild”.

När PEAB vunnit anbudsförfrågan ströks målsättningen och antalet fastigheter ökade från 80 till 175.[/one_half] [one_half_last]Skärmavbild 2015-08-11 kl. 06.50.18ejplan[/one_half_last]

Hur kommer området att se ut efter PEAB sprängt?

Nedan visas bilder från området Utsiktsberget samt bilder på hur det ser ut på Evensås.

[one_half]IMG_5665[/one_half] [one_half_last]IMG_5679[/one_half_last]

[one_half]IMG_3285[/one_half] [one_half_last]DCIM100GOPRO[/one_half_last]

IMG_5670

IMG_3275

Vilket samhällsbehov uppväger intrånget och skadorna i naturen?

Oavsett om man är för eller emot en exploatering är det inte svårt att hålla med att det kommer bli fula sår i naturen. Frågan är vad som kan motivera en exploatering och uppväga skadorna?

Om det hade funnits en utredning, fakta som visar att skolan, affärerna och samhället kan räddas genom att bygga alla nya fastigheter, skulle det kunna vara motiverat. Då skulle skadorna vara ringa i förhållande till samhällsvinsten.

Nu finns bara förhoppningar om att så skall bli fallet. De exploateringar som redan finns har antingen det väldigt trögt att sälja eller lagt ner exploateringen pga bristande intresse. Därför borde exploateringen av Utsiktsberget vänta till ett verkligt behov finns.

Undantagen i Miljöbalken behöver ett konkret behov

Det är lätt för oss alla att tycka till. I slutändan finns det lagar som måste följas. Skaftö omfattas av miljöbalkens kap 4. Utan konkreta behov för exploateringen kan det vara svårt att motivera att exploateringen av Utsiktsberget skall undantas från hushållingsreglerna i miljöbalken.