Kategorier
Detaljpan

Bygga varsamt i Bohuslän – Examensarbete

Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet

[icon icon=”notebook”] Examensarbete av Maria Pettersson, Chalmers 2013 är läsvart och har titeln “Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet“. Det är ett examensarbete som varje politiker som skall besluta om exploatering i Bohuslän bör läsa och användas som referens vid beslut.

Maria tar upp hur hus har byggts i Bohuslän genom tiderna och jämför med hur man bygger nu. Hon går igenom olika byggmetoder och har rikligt med illustrationer.

I moderna tid har man börjat att planspränga berg och hällar och sedan höjt marken med sprängsten och murar. När plattformen är klar byggs hus med platta på mark. Ett exempel på ett plansprängt området är Evenås, Skaftö .
[one_half][gap height=”50″]

Examensarbete av Maria Pettersson
Examensarbete av Maria Pettersson

[/one_half] [one_half_last]

Inledning

“Detta examensarbete handlar om att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet. Det tar sin avstamp i en observation av de nyexploateringar som har gjorts i Bohuslän under de senare åren och de som görs idag, där stora ingrepp görs i bergslandskapet. Bohusläns kala granithällar sprängs bort för att ge plats åt byggnader som placeras högt upp på bergstopparna och inte i skydd av bergen som var brukligt i äldre tider. Husen grundläggs med metoder som passar i en flack terräng. Man planspränger, gör utfyllnader och bygger höga betongmurar. Metoderna för att bygga vägar till dessa högt belägna områden gör stora sår i landskapet. Det unika karga kustlandskapet håller på att gå förlorat. Detta sker trots att Bohuslän är utsett till riksintresse och enligt svensk lag omfattas av starka skyddsbestämmelser. “

[/one_half_last]

Riktlinjer för varsam nybyggnad i det bohuslänska bergslandskapet

I kapitel 8 av examensarbetet tar Maria upp hur man kan bygga för att bevara klipphällar. Man för en förståelse för vilka sår vi skapar i vårt landskap med de vanligaste byggmetoderna. Maria illustrera och berättar hur man kan ändra byggmetoderna till hur man gjorde förr för att bevara bergen och hällar. I princip skall man kunna lyfta bort husen och få fram hällarna igen.