Kategorier
Upphandling

Vägledning för plan- och byggplanering

Informativa hemsidor – PBL

Processen för att ta kunna genomföra ett byggprojekt är snårig för alla parten. Planhandlingar, översiktsplaner, detaljplaner … Boverket och Lysekils kommun har gjort ett par bra hemsidor som tydligt beskriver processen.

– Boverkets sida tar upp vilka lagar och krav som gäller.
– Lysekils kommuns sida beskriver hur processen i praktiskt går till i kommunen.

Boverket

Regelsamling för byggande, BBR 2012

[responsive]Boverket Boverkets vägledning för plan- och bygglagen[/responsive]

Lysekils kommun

[responsive]LK_Kommunvapen Vad är en detaljplan? [/responsive]

 

Överblick över planprocessen i Lysekils kommun

Planprocessen_1_webb_KS

Kategorier
Upphandling

Belastning på vägarna

Hur mycket ökad trafik klarar vägarna på Skaftö?

[two_third]Med alla exploateringar som planeras på Skaftö är det flera områden som kommer få ökad belastning. Vägarna är ett av dom. Ett annat område är vad renhållningsverket på Skaftö klarar? 2014-01-15 Planbeskrivning har flera brister. Redovisningen av trafiken är en. För att få bättre underlag har Trafikverket kontaktats. Svaren är återkopplade till kommunen.[/two_third] [one_third_last]Tfk-liten[/one_third_last]

 

[icon icon=”help”]Brev med frågor till Trafikverket, Lars Thornblad

Lysekils kommun har nyligen öppnat och önskar att öppna för minst 6 exploateringar med totalt 300-400 hus på Skaftö. Den sista av dessa exploateringar är det så kallade utsiktsberget (ca 200 hus) som är planerad att ligga SV om och i direkta anknytning till gamla Fiskebäckskil. Byggnationen skall vara av samma storlek som hela samhället är nu.

Vi har en in- och utfartsväg till Skaftö. På sommaren är det i nuläget ca 7000 boende och på vintern ca 1500. I samrådsremiss för Utsiktsberget har Trafikverket skrivet att på väg 785, ca en km söder om Fiskebäckskil, uppmättes ca 1600 fordon per årsmedeldygn (åmd). På väg 797, strax norr om Skaftöhallen, noterades ca 900 fordon/åmd. På Kristinebergsvägen har kommunen gjort mätningar och noterat ca 330 fordon/åmd.

Vi är en stor grupp av boende i Fiskebäckskil som tycker att denna exploatering är alldeles för stor – inte minst trafikmässigt. Vi har därför
tre frågor till Trafikverket. I Ert remissvaret står att Trafikverket inte har gjort några mätningar under den mycket intensiva sommartid.

1. På vilka mätningar har Trafikverket har baserat årsmedelvärdet för väg 785 och 797?

Svar: Se bifogade filer.  Den röda linjen anger årsdygnstrafiken (den genomsnittliga).  Sommartrafiken tas viss hänsyn till men den slår inte igenom i någon jättestor utsträckning. De senaste mätningarna är gjorda 2011.

Kommentar: Här räknar Lars Thornblad, Trafikverket bara med 100 hus mer än under 2011 mätningen vilket är konstigt för han måste ju ha fått de sista planer på en fördubbling av antal hus.

2. I samband med Lysekils planer om stora exploateringar av Skaftö undrar vi om Ni kommer att göra mätningar av sommartrafiken innan dessa exploateringar beslutas?

Svar: Från Trafikverkets sida kommer vi inte att göra några mätningar.  Detta åligger kommunen/exploatören

3. Har Trafikverket någon gräns för hur mycket trafik som vägarna till ön och ön totalt sett kan bära. Inte värderat på årsmedelvärde utan under toppbelastningar?

Svar: Detta är svårt att säga.  Beror på hur framkomligheten är in på anslutande vägar och hur mycket stopp det blir pga. detta.  För väg 797, infarten till Fiskebäckskil så har vi kalkylerat med dagens ca 3000 fordon i snitt under sommartoppen.  På detta skall läggas ca 100 fordon som det nya området Utsiktsberget generar samt till detta en ökning över en 20-årsperiod på ca 1000 fordon (ca 20-25 %).  Sammantaget blir det då under semestertid ca 5000 fordon på infartsvägen.  Detta är väldigt mycket trafik som vi ser det på den typen av väg.  Risk för dålig framkomlighet och långa köer.  Detta har vi framfört till kommunen och exploatörens konsult vid möte.

Kategorier
Upphandling

Mer information sökes

[icon icon=”search”]Söker information om Utsiktsberget

Det är många som är engagerade i projekt Utsiktsberget. Mycket intressant har kommit fram. Skriv ner den information så vi kan dela ut den. Är det känsligt kan den läggas på de sidor som bara de som är registrerade ser. De som kan bli registrerade är de som är med i mail-listan.

Skicka in information

All information är intressant om Utsiktsberget även uppslag om vad som kan vara värt att gräva vidare.

Intressanta frågor är:

 • Vad kommer Utsiktsberget kosta Lysekils kommun?
  Hur mycket av de 47 milj äts upp?
 • Vad är kommunens motiv till att tillåta dubbla antalet hus?
  Kommunen får inte mer pengar av PEAB?
  Vad är haken?
 • Vad säger PEAB om alla protester?
  Följer de sina egna etiska regler?
 • Mutor – vad vet ni om dom?
 • Är det någon som hämtat ut dokument av kommunen som inte finns här?
 • Har någon hämtat ut intressanta mail?

Källskydd

Genom att denna www.fiskebäckskil.se kommer att ha utgivningsbevis har meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och personer som är verksamma med siten får inte avslöja meddelarens identitet.

Skicka informationen till eller använd kontaktformuläret

Kategorier
Upphandling

Nonsens svar på frågor från PEAB 11-08-12

Kommunens svar på PEABs frågor om Utsiktsberget är rena nonsens

På skriftliga frågor om anbudsfrågan om Utsiktsberget från PEAB, Susanne Kristensson (fd fastighetschef Lysekils Kommun) svarar Lysekils Kommun, Marina Bragd Karlsson väldigt konstigt. Se exempel här.

[box style=”1 “]Köpeskilling begärs på område A enl inbjudningsbrev.
Planområde anges vara ca 22 ha (områdeA & B). Hur stort är område A?
I materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543.
Kommer fastighet 1:543 ingå i område A och lämnat pris eller kommer denna som ett tillägg?
Vad avser begärt pris i anbudsformulär, pris för råmark/ pris för hela området/ pris per ha?

SVAR: pris för hela området A eller en del av område A. Planläggande och infrastruktur står köparen för.

[/box]

[box style=”1 or 2″]Avtal skrivs med en eller två förslagslämnare?
Hur menar man att man ska göra det om bara köpeskillingens storlek ska avgöra?
Måste inte då även kvalitéer i förslagen värderas?

SVAR: A området är uppdelat i två delar och det finns möjlighet att lägga på en del eller på helheten. [/box]

Med svar i åtanke är det inte troligt att PEAB skulle betala 47 miljoner för Utsiktsberget utan mera information. PEAB hade goda kontakter in i Lysekils kommun via Susanne Kristensson och Skaftöbo AB.

Kategorier
Upphandling

PEABs plan Utsiktsberget är större än Fiskebäckskil!

Lägger man PEABs nya detaljplan ovan på det befintliga Fiskebäckskil ser man hur stort det är.

Ser mer på sidan Kartor

 

Ftg-karta-for-webbcomp-stor

Kategorier
MKB Upphandling

Upphandling Miljökonsekvensbeskrivningen MKB

Upphandling följde inte reglerna

[skill percentage=”10″ title=”Följa regler 10%”]

Lysekils kommun fick bråttom att beställa MiljöKonsekvensBeskrivningen (MKB) för Utsiktsberget i höstat. I vanliga fall gör man MKB parallellt med detaljplanen. Eftersom PEAB ansvarade för Utsiktsbergets detaljplanen missades kanske det. Tiden företagen fick på sig att göra den var en månad och då låg jul och nyår mitt i. Det märkliga är att Tengblom vars anbud vann kommunens upphandling hade sitt första arbetsmöte innan kommunen tilldelat någon uppdraget och meddelat övriga anbudsgivare. Inte heller den väntetid som man skall ha för att övriga skall ha möjlighet att överklaga hade kommunen tid med.

Dokument (nu omgjorda så man kan klippa ut text och söka i dom)
13-11-15 Anbudsförfrågan miljökonsekvensbeskrivning Utsiktsberget S
13-11-25 Offert tengbom mkb Utsiktsberget S
13-11-25 Offert wsp mkb Utsiktsberget S
13-11-27 Offert radar mkb Utsiktsberget S
13-12-02 Beställning av miljökonsekvensberskrvning Utsiktsberget S
13-12-02 Meddelande om beslut om tilldelning Utsiktsberget S

 

Tidslinjen visar vad som hände när. Klicka och dra för att se åt sidorna.