Kategorier
Allmänt Lysekils kommun Upphandling

Vad heter berget?

Vad heter berget söder om Kristinebergsvägen?

En sak är säker, det heter inte Utsiktsberget. När PEAB började planera fritidshusområdet så namngav dom det Utsiktsberget. Namnet har ingen lokal förankring utan valt i försäljningssyften. Kommunen har inte köpt exploatörens namn rakt av. När Lysekils kommuns planenhetschefen, Josefin Kaldo skall referera till området skriver hon 2013 “detaljplanen för område söder om Kristinebergsvägen, eller “Utsiktsberget” som exploatören kallar det.” 

Vad heter det på riktigt? På de moderna kartorna finns det inget namn angivet, men det betyder inte att berget inte ett namn.

Lantmäteriet

För att få vägledning kontaktades Anne Tornesjö på Lantmätteriet. Hennes åsikt var “att det verkar som att kommunen förbisett några delar innan man gått vidare i arbetet med den nya detaljplanen.” Det går inte att hitta på vilket namn man vill. Kommunen “har ett krav på sig att följa bestämmelserna i Kulturmiljölagens hänsynsparagraf om ortnamn (1 kap. § 4 1988:950, ändrad 2013:548) och god ortnamnssed.”

Arkivsökning gav Österbergen från 1755

[one_half]Anette undersökte deras arkivhandlingar och även var i kontakt med Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg och ingenstans fanns några uppgifter om att berget har något namn. Det enda dokumenterade namnet är Österbergen och detta uppträder på Storskifteskartan från 1755 (Aktnr: N96-5:1 Storskifte på Fiskebäck utmarker/utägor 1755). Det kan finnas andra namn som används lokalt. Annette föreslog att höra med boende som känner till ortens historia och hembygdsföreningen i socknen, “de skulle genom sin lokalförankring kunna ge dig ytterligare information om en ev. användning eller om det finns något annat namn.”[/one_half] [one_half_last]

1755[/one_half_last]

Utsiktsberget – påhittat namn

Namnet Utsiktsberget finns det inga belägg för och när man går igenom Sverige finns det 19 sådana bergsnamn och dessa ligger i alla fall utom ett i östra Sverige. Annette skriver “att Peab i det här fallet bara har tyckt att det är ett lagom trevligt namn som kan användas som ett starkt varumärke. Signalvärdet av ett sådant namn är högt i försäljningssammanhang – vem vill inte bo med utsikt? “

Kommunen bekräftar att det är exploatören som börjat kalla området för Utsiktsberget. Sedan dess har namnet använts i alla sammanhang.

Namnge på berget officiellt

När det gäller namnfrågor generellt så är det Lantmäteriet som beslutar om namn på tex berg.  Vill kommunen ha ett sådant namn skall de vända sig till Lantmäteriet med en förfrågan.

Ett alternativ är att de fastighetsägare som finns i området gör en ansökan och kanske även kommer med ett förslag.

Lokala namn på berget

För att ta reda på vad man kallat berget genom tiderna har äldre boende och Skaftö-kännare kontaktats. Österbergen verkar ha glömts under åren som gått sedan 1755. En orsak kan vara att det var ett opraktiskt namn när Östersidan växte.

Det är två namn som återkommer

 • “Madberget”, efter dammarna. En av dem heter Maddammen
 • “Rösseberget”, efter det röse som finns på berget. Toppen har också kallats för Rösset pga röset

 Ansök om namn på Lantmäteriet

Anette Tornesjö på lantmäteriet förslog att fastighetsägarna i området lämnar in en ansökan till lantmäteriet för att berget skall få ett officiellt namn. Kommunen kan också ansöka om ett namn, men har inte gjort det ännu.

Kategorier
Upphandling

Vad styr tjänstemännen?

Vad har tjänstemännen för befogenheter?

Det är politikerna som styr, men det är tjänstemän som utför mycket av arbetet.

Dokumentet som delegerar befogenheter till tjänstemännen heter delegationsordning. delar av delegationsordning från 11-06-08 finns listad här. Att det är den senaste är inte verifierat.

Del av delegationsordning 11-06-08

Delegation till förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen
l. Arrende-och nyttjanderättsavtal för en avtalstid på längst 10 år med möjlighet till vidaredelegering.
2. Fastighetsregleringsärenden upp till 3 basbelopp/fastighet/gång med möjlighet till vidaredelegering.
3. Trafikärenden med rätt till vidaredelegation

 • beslut om lokala trafikföreskrifter
 • beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter
 • beslut om nyttoparkeringstillstånd
 • beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade(PRH)
 • dispens beslutavseende parkeringsförbud, motorfordonstrafikförbjuden m.m.
 • dispens beslut avseende tunga/breda/långa transporter

Ärenden av principiell natur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.
4. Trafiksäkerhetsärenden med möjlighet till vidaredelegering.
Ärenden av principiell natur skall alltid avgöras av ledningsutskottet.
5. Torghandelsärenden med möjlighet till vidaredelegering.
6. Upplåtelse av offentlig plats och område som jämställs med sådan plats såvida det inte ligger under hamnens verksamhetsområde med möjlighet till vidaredelegering.
7. lgångsättningstillstånd för investeringar upp till 300 tkr.
8. Dödning, utsträckning, sammanföring, relax av pantbrev och därmed jämförlig åtgärd med möjlighet till vidaredelegering.
9. Kommunens företrädare i ärenden enligt fastighetsbildningslagen och i inskrivningsärenden enligt Jordabalken med möjlighet till vidaredelegering.
10. Tillämpning av tomtköbestämmelserna samt försäljning av bostadstomter inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade bostadsområden och fastställda priser med möjlighet till vidaredelegering.
11. Ingå planavtal.
12. Ingå överenskommelse om senare planbesked än fyra månader enligt med 5 kap. 4 § l kap. plan- och bygglagen(2010:900).
13. Godkänna planprogram för granskning enligt 5 kap. 6 § l kap. plan- och bygglagen (2010:900).
14. Godkänna planförslag för granskning.

Kategorier
Upphandling

Utsiktsberget blir “Fritidshusområdet Utsiktsberget

Utsiktsberget blir “Fritidshusområdet Utsiktsberget”

En springande punkt i hela projektett är hur man skall se på husen som byggs. Bara för att husen har åretruntstandard betyder de inte att de är fritidshus. Se inlägget: Vad är ett fritidshus?

Samhällsbyggnadsenheten på Länstyrelsen Västra Götalands län anser att det är oklart hur hus skall definieras vid denna typ av projekt. De gav en öppning, kan man visa för dem att området kommer vara ett fritidshusområde kan de ändra sin bedömning och tätortsundantaget i miljöbalken gäller inte.

Särskilda hushållningsbestämmelser

För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 4 §. Natur- och kulturmiljön ska skyddas. Utveckling av en tätort ska dock enligt bestämmelserna inte möta något hinder. Länsstyrelsen gör här samma bedömning som kommunen – att Fiskebäckskil är lämpligt för ut- veckling med nya bostäder.

Genom att vi konsekvent i all kommunikation benämner projektet “Fritidshusområdet Utsiktsberget” kan vi få olika myndigheter att ifrågasätta tätortsundantaget. Och därigenom blir med kritiska.

Kategorier
Upphandling

Sök, kartor, fornminnen och släktforskning

Sök, kartor och fornminnen

Nya intressanta sidor har lagts till på siten. Nu kan ni söka lokalt på alla dokument och sidor på denna site, men även på Lysekils kommun mm

SÖK

Det finns många historiska kartor som man nu kan få fram på nätet. Även fornminnen och förlisningar kan man läsa om

KARTOR, FORNMINNE OCH SLÄKTFORSKNING

Kategorier
Upphandling

www.fiskebäckskil.se har fått utgivningsbevis

Hemsidan har nu ett Utgivningsbevis

Den 9 juni fick www.fiskebäckskil.se ett Utgivningsbevis av Myndigheten för Radio och TV. Det innebär att källor har rätt att vara anonyma. Det måste också finnas en ansvarig utgivare.

Vad innebär ett Utgivningsbevis

Yttrandefriheten vid publicering på internet kan skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Grundlagsskyddet innebär bland annat att

 • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
 • utgivaren ansvarar för det som publiceras
 • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
 • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
 • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om dess tillämpning strider mot YGL.

Datainspektionens webbplats finns information om PuL. På Myndigheten för Radio och TV hemsida kan man läsa mer om utgivningsbevis.

Källor är skyddade

Har ni information som ni vill dela med er har ni nu ett grundlagsskydd att vara anonym. Det är straffbart om för oss att röja en anonym källa.

Kategorier
Upphandling

“Det finns inte någon normal marknad för bostäder på Skaftö”

Bo Göthesson vill stoppa försäljningen av lägenheter på Skolberget

“– Kommunen står inför flera stora byggprojekt där privata exploatörer anlitats Den möjlighet vi har är att utöva planbestämmelser och påverka vad och för vem vi bygger. Om Lysekilsbostäder struntar i kommunens boendestrategi lär det bli svårare att förhandla med privata exploatörer i fortsättningen. Man för inte glömma bort att det inte finns någon normal marknad för bostäder på Skaftö.”

Till sidan med tidningsartiklar

Kategorier
Upphandling

Socialdemokraterna i Lysekil vill inte bygga lyxhus på Utsiktsberget

Socialdemokraterna i Lysekil vill inte bygga lyxhus på Utsiktsberget

Nedanstående utdraget är hämtat från Socialdemokraterna i Lysekils hemsida Vårt Skaftö – lokalt program 2003 – 2006. Intressant om man jämför med åsikten Socialdemokraterna har idag om Utsiktsberget.

Bostäder

Vi Socialdemokrater har drivit på planer för ökat bostadsbyggande på Skaftö. Fler tomter för villabebyggelse måste tas fram. Ungdomarna måste kunna bygga ett eget hus.
• Nu tas en detaljplan fram för tomter i Vigerna på Grundsund och vid Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil.
• Kommunens nya tomtköregler skall motverka spekulation.
• Våra hamnområden, och sjöbodarna där, skall inte förvandlas till fritidshus. Område för företagande och verksamheter måste bevaras

Det låter inte som Bo Göthesson (s) när han talar om projekt Utsiktsberget. Vi hoppas få en kommentar av honom.

Kategorier
Upphandling

Lyssna efter Nattskärran efter skymningen

nattskärra fiskebäckskil
Nattskärra

[icon icon=”play”]Nattskärra

Lyssna på hur den låter

Nattskärran spelar nu i månadsskiftet väldigt flitigt
från skymning till gryning. Gå ut och lyssna om ni kan höra den.
Rapportera sen till  SVALAN om ni hört den.

Kategorier
Upphandling

Skapa nya arbetstillfällen på Skaftö

Håll Skaftö levande med nya företag

Mycket av debatten kring projekt Utsikteberget handlar om att projektet behövs för att Skaftö skall leva. 175 nya sommarhus är inte lösningen. Debatten har varit bra för sommargäster i Fiskebäckskil förstår bättre nu behovet av nya företag för att hålla Skaftö levande. Det har inte bara varit debatter om att stoppa Utsiktsberget. Debatten har också handlat om olika företag och branscher som kan etablera sig på Skaftö. Bara ett nej är inte konstruktivt, ett nej blir konstruktivt när man ger nya lösningsförslag.

Sommargäster och deras företag

[two_third]En resurs Skaftö har är alla sommargäster som i snart hundra år kommer till Skaftö varje år. Flera driver egna företag, stora som små. Varför inte gå ut till dom och fråga om de har något som skulle passa att lokalisera på Skaftö? Med dagen it-teknik och bra transporter är det mycket lättare att arbeta på distans.[/two_third] [one_third_last]swimmer-breathing-performing-the-crawl-stroke-100116568[/one_third_last]
[hr style=”1″ margin=”00px 0px 00px 0px”]

Brainstorming

Brainstorming är ett känt begrepp där kreativiteten släpps loss och bra, dåliga, udda, omöjliga och fantasifulla idéer kommer fram. Här presenteras några idéer som en brainstorming gav för att skapa arbetstillfällen på Skaftö. Alla är inte praktiska eller genomförbara, men de kan leda till nya tankebanor och sedan nya idéer.

Microbryggeri

[two_third]Det finns flera microbryggerier i Sverige och efterfrågan på deras öl ökar stadigt. I ett microbryggeri är processen baserade på den klassiska bryggeritraditionen och är ett hantverk. I Grebbestad finns ett microbryggeri. Sveriges Microbryggerier[/two_third]images[one_third_last]
[/one_third_last]

Callcenter

[two_third]Ett Callcenter kan finnas var som helt i världen. Det kan vara en taxiväxel, reception jobb, telefonförsäljare, kundsupport mm. Det enda som behövs är tillgång till kommunikation. Därför är det viktigt för en levande landsbygd att ha tillgång till snabb  och bra it-infrastruktur  tex fiber.[/two_third]images-1[one_third_last]
[/one_third_last]

Kontorshotell – projekthotell

[two_third]Med tillgång till en färdig arbetsplats är startsträckan för att starta nya företag kortare. Inga stora investeringar behöver göras. Sommarboende som vill vara mer på Skaftö kan arbeta på distans. Även som komplement till en konferans kan delar av ett företag hyra in sig för att koncentrera sig på ett projekt några veckor.[/two_third]images[one_third_last]
[/one_third_last]

ICA/Konsum på båt

[two_third]Fritidsbåtar som inte vill lägga till och proviantera kan beställa mat för utkörning. Det kan vara fasta turer Vasholmarna – Gåsö – Bredholmen eller “Ring och vi kommer” [/two_third]marine-yachts-100204302[one_third_last]
[/one_third_last]

ICA/Konsum – beställning

[two_third]Torp är en stor konkurrent till de lokala affärerna. Sommargäster stannar på Torp på väg till Skaftö. Tanken här är att man beställer på nätet och hämtar ut maten på den lokala affären.[/two_third]shopping-cart-on-hand-10024878[one_third_last]
[/one_third_last]

Krabbtaskfiske

[two_third]Som hummerfiske fast kan hålla på hela sommaren. Spännande äventyr för hela familjen.[/two_third]images-1[one_third_last]
[/one_third_last]

 Möbeltillverkning

[two_third]Nytillverkning av gamla bohuslänska möbler. De som har äldre hus vill också ha tidsenliga möbler. [/two_third]antique-drawers-100156445[one_third_last]
[/one_third_last]

Övriga idéer

 • Skärgårdscamping

  Lite som Jukkasjärvi, fast man sover på klipphällar på en ö

 • Festival/löpartävling

  Något återkommande arrangemang som sätter Skaftö på kartan.

 • Nya företag baserat på havsforskningen som görs på Skaftö

  Avknoppningar. Finns säkert en del EU-stöd att få

 • Andra orter

  Se vad man har för verksamheter där som kan passa in på Skaftö

 • Legotillverkning

Kategorier
Upphandling

Naturinventering på Utsiktsberget pågår

 

Kompletterande naturinventering på Utsiktsberget

Exark Arkitekter AB (arbetar för PEAB) har beställt en komplettering av naturinventering på utsiktsberget som genom förs nu av Naturcentrum AB. Inventeringen pågår i det aktuella området. Viss inventering sker nattetid.

Rapportera egna fynd

Har ni gjort egna fynd i området är det bra om ni rapportera in dem. Under respektive rubrik finns länkar dit ni kan rapportera de olika arterna.
[one_half]

Groddjur

Rapportera era egna fynd av Större och Mindre Vattensalamander samt andra groddjur på ARTPORTALEN.

storre_vattensalamander Naturinventering
Större vattensalamander

[/one_half][one_half_last]

Fåglar

Fåglar kan också rapporteras in. Det görs på på rapportsystemet SVALAN. Rapportera in fåglar som Nattskärra, Trädlärka, Spillkråka mfl.

Trädlärka Naturinventering
Trädlärka
nattskärra fiskebäckskil
Nattskärra

[icon icon=”play”]Nattskärra

Lyssna på hur den låter

Nattskärran spelar nu i månadsskiftet väldigt flitigt
från skymning till gryning. Gå ut och lyssna om ni kan höra den.
Rapportera sen till  SVALAN om ni hört [/one_half_last]