Kategorier
Upphandling

Frågor och svar från allmänheten till politiker

Frågor och svar från allmänheten till politiker

[toggle title=”1 Augusti 2015 – Brev till Bo Göthesson av Tom & Pauline Josephson” open=”false” icon=”pencil”]

Hej Bo,
Jag och min fru är delårsboende på Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil sedan 3 år tillbaka men har besökt Skaftö och Fiskebäckskil varje år i mer än 40 års tid.
Nu är vi uppriktigt sagt bestörta och oerhört förvånade över den planerade bebyggelsen på Utsiktsberget. Vi förstår att det finns en politisk vilja och ambition att utveckla Skaftö och skapa förutsättningar för fler fastboende på ön. Men fler jobb måste skapas på andra sätt än att bara exploatera sönder en vacker natur intill kustsamhället Fiskebäckskil!
Att bygga nya hus på en plats som är mycket otillgänglig kräver självklart stora sprängningar och skärningar i berget som oavsett storlek på översiktsplan kommer att innebära en total förstörelse av hela berget och området intill Kristinebergsvägen för all framtid. Det måste finnas andra sätt att utveckla det vackra samhället än på detta vis.
Jag anser att ni som politiker begår ett oerhört stort misstag för alla framtida generationer om ni klubbar igenom en byggplan som är så absurd och fullständigt saknar proportion till det fina kustsamhället Fkil i övrigt. Det finns inte efterfrågan på hus i denna storlek (alldeles för stora byggytor) och prisklass (vilka helårsboende barnfamiljer kan köpa?). Av erfarenhet har ju tidigare bygg- och tomtprojekt varit svårsålda i Grundsund, Stockevik och nu även Östersidan.
Om man anser att Fiskebäckskil och Skaftös kustlinje är en miljö och natur av riksintresse inom Lysekils kommun så kan väl detta enorma byggprojekt i orörd natur inte alls rimma med Naturvårdsverkets direktiv i frågan? Dessutom kan väl inte Lysekils kommun ställa sig bakom ett projekt som helt och hållet går emot era egna miljömål vad gäller t ex bevarande av arters mångfald?
Som sakägare känner vi mycket stor oro för hela Fiskebäckskils attraktionskraft om detta Byggprojekt dras igång över de kommande åren. Hela karaktären på byn kommer att förändras och flera faktorer kommer att innebära en försämring för byn: bullerplank (förfulande och inte passande i en by men däremot längs motorvägar), tung byggtrafik, centrumplats längre ned på Kristinebergsvägen som innebär en försämring för övrig begränsad handel i Fkil som Tempo och bageriet; busslinje som ska dras uppför branta infartsbacken – helt absurt och inte passande i denna lilla by som redan har en bra hållplats för buss vid infarten på Fiskebäckskilsvägen.
Vi har alltid älskat Skaftö och Fiskebäckskil för dess natur och fina miljö och valde därför att investera i en fastighet här men har sedan denna plan presenterats börjat diskutera en försäljning av vårt hus och att flytta till annan plats. Troligen är vi inte ensamma i dessa tankar!
Vi hoppas på ett ledarskap på Skaftö som är pragmatiskt oavsett partifärg. Ni måste kunna hitta andra lösningar för boende i områden runt t ex marken vid Skaftöhallen där bebyggelse redan finns med t ex ny infartsparkering istället för nere vid tennisbanorna på de vackra ängarna som ju är en del av Fiskebäckskils “profil”.
Det fanns en rimlig tanke med den första ÖP på Utsiktsberget (2008?) då man planerade för 20-30 hus men hur det har kunnat utökas till nuvarande 150 bostäder är ofattbart och känns helt orimligt.
Tacksam för era kommentarer.
Med vänlig hälsning,
Tom & Pauline Josephson
Kristinebergsvägen 16
Fiskebäckskil[/toggle]

Kategorier
Upphandling

Information – Rädda Skaftö nu!

Information – Rädda Skaftö nu!

(Informationen kommer ett mail som Sakägarna, Rädda Skaftö Nu! raddaskaftonu@gmail.com skickat ut)

Tack för bra uppslutning på informationsmötet den 21 juli i församlingshemmet i Fiskebäckskil! Det var fantastiskt att se allas engagemang i frågan kring Utsiktsberget. Vi var drygt 120 stycken!

([icon icon=”edit”] Informationsblad, utdelat sommaren 2015, kommer snart)

I det här mailet har vi samlat viktiga datum, info och e-postadresser då ni visat intresse för detta. Det är mycket viktigt att den som vill tar sitt ansvar och ringer och mailar till de på listan nedan.

 • På Lysekils kommuns hemsida hittar du detaljplanen över Utsiktsberget, översiktsplanen, miljökonsekvensbeskrivning, 3D-film över byggplanen mm. Obs! kom ihåg att illustrationerna inte är skalenliga och husen mycket mindre än tillåten byggstorlek. Här är direktlänken: Sidan över planer
  Håll koll på den här sidan!
 • Den reviderade planen över Utsiktsberget förväntas att skickas ut på granskning med start vecka 32, granskningstiden är fyra veckor. Under denna period av fyra veckor kan du lämna dina synpunkter på planen. Framför du inga synpunkter, har du inte heller rätt att överklaga det beslut som sedan fattas. Det är alltså en MYCKET avgörande period – alla som opponerar sig mot planen bör därmed framföra sina synpunkter. Vi kommer skapa ett dokument som du kan använda som enkel mall. Om du är sakägare och inte har fått planen kontaktar du Malin Karlsson, planarkitekt på Lysekils kommun. På hemsidan finns enbart planen från förra året. Den omgjorda planen blir offentlig vecka 32.
 • Under granskningstiden kommer ett informationsmöte, enligt uppgift, att hållas 20 augusti under kvällstid på Skaftö Folketshus. OBS! Exakta datum för granskningstid och informationsmöte kommer att publiceras på länken ovan längre fram.
 • Vid granskningstidens start kommer granskningshandlingarna läggas ut på länken ovan. Tidplanen kan komma att ändras. Granskningen kommer även meddelas i dagstidningar.

Vad DU kan göra nu?

1. Skicka redan nu in dina synpunkter till Lysekils kommun och politiker.

Du kan skriva hur kort eller långt du vill. Eller ring!

Exempel på synpunkter kan vara:

“Jag vill inte se bullerplank i Fiskebäckskil
”

 “Jag är emot en breddning av Kristinebergsvägen”


 “Jag är för 20-30 hus men inte mer”

Ställ också specifika frågor om planen – till exempel: 

“Hur ser kommunens kalkyl ut för projektet på 20 års sikt? “

“Hur kommer bullerplanket se ut?” Begär skiss!

“Kan man verkligen belasta ett månghundraårigt fiske- och skepparsamhälle med denna orimligt tunga trafik? “

“Det har hittats fornlämningar på ängen vid parkeringen – har fynden redovisats? Var?

“Utsiktsberget är en extremt oländig terräng – hur mycket sprängning innebär detta?” 

“Skaftö har redan ett antal avstannade byggprojekt – var finns underlaget för dem som är tänkta att bo på Utsiktsberget? Finns det några garantier för att Peab kommer att slutföra projektet?”  

Skicka dina synpunkter eller frågor till både registrator (viktigt att registrator alltid får din synpunkt så att diarieföring sker, registrator skickar också ärendet till den person det berör), politiker, planarkitekt och nämndordförande. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakter, se längst ner i dokumentet.

Registrator Lysekils kommun (tar hand om inkomna ärenden och diarieför dessa): registrator@lysekil.se.

2. Sprid budskapet!

Ju fler vi är som framför våra åsikter i detta förslag desto bättre!  Sprid gärna bifogat informationsblad till alla du tror kan tänkas vara berörda – direkt eller indirekt.

3. Bidra till advokatkostnader

Om förslaget godtas kommer vi behöva överklaga. Vi har anlitat advokat Jan-Mikael Bexhed, specialist på kulturmiljöfrågor och egendomsrätt, han företräder bl.a. ägarna av Katarinaberget i fallet ombyggnad av Slussen, Stockholm. Vi behöver alla bidrag, stora som små. Sprid även detta. Sätt in pengar på: Handelsbanken Kontonummer 6845-915500418, Annika Bengtsson Asker. Alla kostnader kommer att redovisas noggrant. Eventuellt överskott betalas tillbaka.

Kontaktuppgifter till personer och organisationer att kontakta

(Alla kontaktuppgifter finns också på kommunens hemsida TroInt)

 

Kommunen – Tjänstemän

Josefin Kaldo, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tel. 0523-61 33 32 mail: josefin.kaldo@lysekil.se

Malin Karlsson, Planarkitekt Lysekils kommun, malin.karlsson3@lysekil.se, 0523-61 33 42

Politiker

Bo Göthesson, Byggnadsnämndens ordförande (s) 070-756 04 83, 0523-215 00, ab.gothesson@gmail.com

Kommunstyrelsen

[toggle title=”Kommunstyrelsen” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björneld, Lars. 1:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Carlsson, Camilla. ers, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Enhov, Kenth. ers, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Häller Lundbäck, Ulrika. ers, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. ers, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Johansson, Jan-Olof. ordf,LYSEKIL (s) Arbete: 61 31 35; 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-5203168 medbohjalmedal@gmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Noren, Katja. ers, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. 2:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. ers, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Söderberg, Rickard. ers, LYSEKIL (s)
Södergren, Jessica. ers, BRASTAD (v)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com

[/custom_table][/toggle]

 

Kommunfullmäktige

[toggle title=”Kommunfullmäktige” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahlström, Per-Gunnar. ers, LYSEKIL (k) 070-651 67 38
Andersson, Monica. ers, BRASTAD (c) 072-5671479 m.t.andersson@telia.com
Andreasson, Tomas. ers, BRASTAD (lp)
Berlin, Stig. ers, LYSEKIL (k) 073-062 65 13 stig.berlin@telia.com
Berlin, Yngve. led, LYSEKIL (k) 070-576 92 34 berlin.yngve@gmail.com
Björmander, Anette. led, LYSEKIL (s)
Björneld, Lars. led, FISKEBÄCKSKIL (fp) 070-5596156 bjorneld@telia.com
Bohlin, Annika. ers, LYSEKIL (v)
Bourne, Nigel. ers, LYSEKIL (v)
Carlsson, Camilla. led, LYSEKIL (fp) 070-9422599 millanp92-@hotmail.com
Carlsson, Margareta. ers, LYSEKIL (s)
Cederholm, Per. ers, LYSEKIL (mp)
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falk, Thomas. led, GRUNDSUND (lp) thofalk@gmail.com
Fermell-Lagrell, Marita. ers, LYSEKIL (m) 070-266 09 57 marita.lagrell@spray.se
Forsberg, Gert-Ove. ers, LYSEKIL (lp)
Forsberg, Maria. led, LYSEKIL (s) 070-694 76 16 mariaforsberg7@gmail.com
Gunnarsson, Sven-Gunnar. ordf, BRASTAD (s) 070-5725770 svengunnar.gunnarsson@gmail.com
Gustafson, Christina. led, BRASTAD (s) 070-5844110 christinagstfsn97@gmail.com
Göthesson, Bo. ers, GRUNDSUND (s) 070-756 04 83 ab.gothesson@gmail.com
Hammarqvist, Christer. ers, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Henriksson, Klas-Göran. led, LYSEKIL (s) kicki.henriksson@telia.com
Hermansson, Marthin. led, LYSEKIL (v)
Häller Lundbäck, Ulrika. led, LYSEKIL (kd) 070-295 00 02 ulrikalundback@telia.com
Häller, Fredrik. led, LYSEKIL (lp) 070-5563010 info@marinexpress.se
Insulan, Wictoria. ers, LYSEKIL (m) 076-040 74 19 winsulan@gmail.com
Jagefeldt, Dan. ers, LYSEKIL (s)
Janson, Jeanette. led, LYSEKIL (lp) 073-6312462 jeanette.janson@telia.com
Jarnedal, Ann-Britt. led, LYSEKIL (lp) annbrittjarnedal@live.se
Johansson, Håkan. led, BRASTAD (sd) harj@telia.com
Johansson, Jan-Olof. led, LYSEKIL (s) 076-108 38 07 jan-olof.johansson@lysekil.se
Karlsson, Mats. led, BRASTAD (m) 070-520 31 68 medbohjalmedal@gmail.com
Kjellgren, Britt-Marie. led, LYSEKIL (k) britt-marie.kjellgren1@comhem.se
Larsson, Elisabeth. ers, LYSEKIL (kd) elisabeth.larsson@kristdemokraterna.se
Larsson, Yngve. ers, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. ers, LYSEKIL (s)
Lundqvist, Fredrik. 1:e v ordf, LYSEKIL (lp) 070-215 82 73 info@stangenaskajak.se
Lycke, Siw. led, BRASTAD (c) 070-372 01 05 siw.lycke@hotmail.com
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nilsson, Anders C. led, LYSEKIL (s) 073-501 11 28 anderscnilsson@hotmail.com
Nordqvist, Filip. ers, LYSEKIL (fp) 073-533 44 72 filipnordqvist@hotmail.com
Noren, Katja. led, Lysekil (mp) katja.noren.work@gmail.com
Rombrant, Ronald. led, LYSEKIL (lp) 070-580 80 58 ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu
Röckner, Cheyenne. led, BRASTAD (m) 073-977 82 88 info@lgmarina.se
Saving, Patrik. led, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Smedja, Håkan. ers, BRASTAD (v) 076-866 99 19 smedja@gmail.com
Stilgård, Lars Olof. ers, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Strömwall, Ann-Charlotte. led, LYSEKIL (fp) 076-109 04 04 mynameisl8@hotmail.com
Svanberg, Linda. ers, LYSEKIL (mp) linda.svanberg.mp@gmail.com
Svensson, Roger. ers, LYSEKIL (kd)
Södergren, Jessica. led, BRASTAD (v)
Tengberg, Per. ers, LYSEKIL (lp)
Zakariasson, Christoffer. led, BRASTAD (sd) 070-2807981 zacka78@hotmail.com
Åkerman, Richard. 2:e v ordf, FISKEBÄCKSKIL (m) 0723-007940 richard.akerman@moderat.se

[/custom_table][/toggle]

Byggnadsnämnden

Bo Göthesson, Byggnadsnämndens ordförande (s) 070-756 04 83, 0523-215 00, ab.gothesson@gmail.com

[toggle title=”Byggnadsnämnden” open=”true” icon=”folder-open”]

[custom_table style=”3″]

Ledarmot Mobil E-post
Ahl, Leif. led, LYSEKIL (k)
Björneld, Åsa. ers, FISKEBÄCKSKIL (fp) 0523-23366
Enhov, Kenth. led, BRASTAD (sd) 070-6646177 kenth.enhov@gmail.com
Falcon, Avalon. ers, LYSEKIL (mp)
Gustafsson, Bo. led, GRUNDSUND (lp)
Hammarqvist, Christer. led, BRASTAD (c) 070-3163423 hammarqvist.m@telia.com
Hanstål, Ulf. led, LYSEKIL (m)
Högberg, Niklas. ers, LYSEKIL (lp)
Jacobsson, Jerry. ers, LYSEKIL (s) 076-283 97 26 jerryjacobsson@hotmail.com
Johnsson, Sverker. ers, LYSEKIL (s) 070-723 16 19 sverkerjohnsson@tele2.se
Larsson, Yngve. led, BRASTAD (fp) 073-092 55 77 yngvebolarsson@tele2.se
Linnér, Siv. led, LYSEKIL (s)
Lundbäck, Jonas. ers, LYSEKIL (kd)
Löfgren, Inge. led, LYSEKIL (mp) lofgren@delta.telenordia.se
Nielsen, Lars. ers, BRASTAD (c)
Pedersen, Astrid. ers, LYSEKIL (m)
Saving, Patrik. ers, LYSEKIL (lp) patriksaving@gmail.com
Skoglund, Helge. ers, BRASTAD (sd)
Stilgård, Lars Olof. led, LYSEKIL (lp) 073-8014743 larsolof.stilgard@telia.com
Säll, Bernt. ers, BRASTAD (v)
Wennergren, Mikael. v ordf, GRUNDSUND (lp)

[/custom_table][/toggle]

Miljönämnden

Filip Nordqvist. (fp)  073-533 44 72 filipnordqvist@hotmail.com

Kent Karlsson (s)  070-622 70 80

Organisationer

Bohusläns Museum, bohuslansmuseum@vgregion.se

Lars Rydbom, Bohusläns museum/Västarvet, lars.rydbom@vgregion.se, 0522-656554

Naturskyddsföreningen, emma.nohren@gmail.com

Länsstyrelsen Västra Götaland, Matilda Wirebro, kommunansvarig Lysekil, 010-2245499, matilda.wirebro@lansstyrelsen.se.

Intresseorganisationer

Sjöstjärnan, vadrackan@hotmail.com

Skaftö Öråd, sun.and41@gmail.com

 

Vänliga hälsningar

Sakägarna, Rädda Skaftö Nu!
raddaskaftonu@gmail.com

Kategorier
Upphandling

Avtal med PEAB har dykt upp

Avtal med PEAB har dykt upp

Ett Plankostnadsavtal tecknat mellan PEAB och Lysekils kommun. Plankostnadsavtalet skrevs under i augusti 2013.

Detta avtal syftar till att ange villkoren för hur planarbetet skall bedrivas, arbetets organisation och kostnadsansvar.

Plankostnadsavtalet är lite mer detaljerat i ansvarsfördelningen än ramavtalet. Skillnaden är liten att det knappt hade behövts ett avtal. Varför upprätta ett avtal i så fall?

Utvidgning av området – gå runt ramavtalet

Den enda punkten av vikt i plankostnadsavtalet var 3§ Planavgränsning. I ramavtalet hade PEAB och kommunen avtalet om ett område som skulle detaljplaneras. Genom att föra in den punkten kunde PEAB nu utöka området som detaljplanerades och inte vara begränsad av ramavtalet.

I detaljplaneprocessen kan området ändras under tiden. Med Utsiktsberget är det annorlunda eftersom det finns ett avtalat område som PEAB skall köpa detaljplanera.

Hålla kommunstyrelsen utanför och där med allmänheten

Genom att upprätta plankostnadsavtalet och det inte togs upp i kommunstyrelsen kunde politikerna hållas utanför den känsliga frågan om utvidgning av området. Och allmänheten fick mycket svårare att upptäcka utvidgningen.

I ramavtalet står det inget om att ett plankostnadsavtal skulle upprättas. Nästa avtal i tur är exploateringsavtalet. Ett planavtal skulle dock upprättas med ägaren av Skaftö-Fiskebäck 1:5

Namnet förvillar också. I ett plankostnadsavtal förväntas det inte finnas avtalat om planavgränsningar.

Vad är gäller?

Två avtal – vilket gäller när det finns överlappningar i avtalen?

12-03-30 Ramavtal Utsiktsberget

4. Detaljplanering
Detta avtal innebär att kommunstyrelsen beslutat inleda detaljplaneringen av fastigheterna Skaftö-Fiskebäck1:5, 1:6 m fl fastigheter. Av bifogad karta (bilaga 1) framgår avgränsningar för detaljplanearbetet. Separat planavtal skall tecknas med fastighetsägaren till Skaftö- Fiskebäck 1:5 för fördelning av plankostnader. Kommunens intention är att tillskapa bostäder inom området.

13-08-27 Plankostnadsavtal Utsiktsberget

3 § Planavgränsning
Planläggningen skall i princip omfatta det område som avgränsats med svart linje på bifogad karta. Under planarbetets gång kan kommunen besluta om ändringar av planområdet.

 Komplicerat

Det är mer komplicerat än så. I ramavtalet står det att “Exploatören svarar för och bekostar utbyggnad av gator, belysning…”. Det finns inte reglerat i plankostandsavtalet om försäljning/köp/inlösen av den mark som är kommunens och privat inom det utökade området. Den 3 september förlängde kommunstyrelsen ramavtalet med ett år. Varför framgick det inte då att PEAB och kommunen anser att delar av ramavtalet inte gäller?

Som mycket med Utsiktsberget är det rörigt, komplicerat och i vissa fall rena felaktigheter. Lysekils kommun vill ha sina 47 miljoner – det framgår med all tydlighet.

Kategorier
Upphandling

Frågetecken kring anbudsförfarandet

Frågetecken kring anbudsförfarandet

Hela processen med anbudsförfarandet är kantat med flera frågetecken.

Fråga till Konkurrensverket

En dialog med Konkurrensverket om tillsyn i upphandlingen av Utsiktsberget har förts. Svaret kom att budgivningen på Utsiktsberget inte faller inom Lagen om offentlig upphandling. Något som anbudsgivare trott då processen liknande en vanlig upphandling.

Konkurrensverket utövat tillsyn över offentlig upphandling, det viktigt att de får information om otillåtna direktupphandlingar eller andra överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Vad var udda i anbudsförfarandet?

Anbudsgivningen följer inte i de vanliga spåren. Det finns flera oklarheter.

 • Ett, två eller tre orena delar i anbudet?
 • Ändring av “skall” kravet?
 • Frågor från PEAB och svaret från Lysekils kommun?

Orent anbud

PEABs anbud var orent på tre punkter. Kommunen lät ändå anbudet vara kvar.

 • PEAB bjöd 47 miljoner förutsatt att två ytterligare fastigheter ingick
 • Lämnat anbud förutsätter att hela området får köpas.
 • Lämnat anbud gäller förutsatt att investeringsbeslut fattas inom PEAB.

“Skall” krav i anbudsförfrågan ändras

Under anbudstiden ändrar sig kommunen på ett “skall” krav i anbudsförfrågan. Det “skall” krav som ändrades kan ses som ett tröskelkrav.

Ett tröskelkrav är ett krav som avgör en anbudsgivare vilja att satsa resurser på ett anbud eller inte . Är insatsen/tröskeln liten är det lättare att lägga ett anbud, är insatsen stor/tröskeln hög måste anbudsgivaren väga kostnaden mot chansen att vinna.

I anbudsförfrågan stod det:

Förslag till utveckling av området söder om Kristinebergsvägen ska innehålla:
– En tydlig presentation av förslaget
– Föreslagen köpeskilling

Det ändrades till:

– Förslaget kan vara en enkel skriftlig beskrivning med övergripande idéer.

En av anbudsgivarna lade stora resurser, närmare 200 000 kr på att ta fram ett förlag. Det vinnande budet från PEAB mötte skall kravet med följande text:

Vår tanke med utvecklingen av området vid Kristinebergsvägenföljer Peabs affärsidé ”Peab – Nordens samhällsbyggare” och ” Hem som håller” enligt ovan. Vi vill skapa goda bostadskvaliteter för olika typer av boende och stimulera ett ökat helårsboende.

 Underliga svar på PEABs frågor – Ingen reaktion från PEAB

Under anbudstiden kan en anbudsgivare ställa frågor, be om förtydliganden eller kompletteringar av förfrågningsunderlaget. Dessa svar eller kompletteringar ska sändas till samtliga som begärt förfrågningsunderlaget och anmält intresse av att få kompletterande information.

Med tanke på de viktiga frågor som PEAB ställde och de svar som gavs av kommunen är det väldigt svårt att förstå att PEAB inte begärde ett förtydligande. Att PEAB skulle accepterade svaret är lika svårt att förstå.

PEABs fråga:

Köpeskilling begärs på område A enl inbjudningsbrev. Planområde anges vara ca 22 ha (område A & B). Hur stort är område A? I materialet sägs att kommunen skall lösa in fastigheten 1:543. Kommer fastighet 1:543 ingå i område A och lämnat pris eller kommer denna som ett tillägg? Vad avser begärt pris i anbudsformulär, pris för råmark/ pris för hela området/ pris per ha?

Lysekils kommuns svar:

 Pris för hela området A eller en del av område A. Planläggande och infrastruktur står köparen för.

Kategorier
Upphandling

Fel i förlängning av ramavtalet med PEAB

Fel i förlängning av ramavtalet med PEAB

Uppdaterad 2014-09-12

Det ramavtal som kommunen tecknade med PEAB ut vid årsskiftet. Den 3 september skulle kommunstyrelsen rösta om skall förlängning ett år. Inför omröstningen skickades en fråga till kommunstyrelsen, se längst ner på sidan.

Vad hände på mötet?

När punkt 12 kom diskuterades tomterna. En tjänsteman berättade att kommunen äger en av tomterna, med tillägget att kommunen har inte lagfart på den. Den andra var inte längre aktuell eftersom Kristinebergsvägen inte skulle få en ny sträckning.

Bo Göthesson (s) kommenterade frågan

Felaktiga uppgifter om dyra fastigheter som måste lösas in gör inte saken bättre. En av fastigheterna ägs redan av kommunen men saknar idag lagfart, den andra är fam Froms avstyckade bostadsfastighet och den har kommunen inte ens avsikt att försöka förvärva

Lagt kort ligger – det finns ett avtal

Oberoende om vad som behövs eller inte, har kommunen accepterat PEABs bud på 47 milj samt två tomter. Nu är det upp till PEABs välvilja att avstå en eller båda tomterna. PEAB har också ansvar mot sina aktieägare och kan bara inte släppa 4-6 miljoner. I Gällivare försenar PEAB ett äldreboende för “bara” 2 miljoner.

Bör frågan tas om i kommunstyrelsen?

Det finns två omständigheter till att den frågan är relevant.

 1. Kommunstyrelsen fick fel information på mötet. Båda tomterna kanske inte behövs, men det spelar ingen roll. Kommunen har ett avtal med PEAB som säger att båda skall ingå i köpet. I ett extremt senario kommer det kosta kommunen så mycket att Grönskult Utveckilnd ABs bud hade blivit det högsta.
 2. I det underlag som kommunstyrelsen hade att fatta beslut på fattades sidan två av tre. Den sidan innehöll en punkt som i allra högsta grad påverkar den kritiska parkerings frågan i Fiskebäckskil.

  8. Huvudmannaskap
  Kommunen kommer inte att vara huvudman for allmän platsmark i detaljplanen.

Frågan är om ledamöterna hade läst underlaget innan? Var de insatta i frågan om ramavtalet och PEABs anbud?

Om frågan är relevant bör någon i så fall överklaga kommunstyrelsens möte den 3 sep, kommunalbesvä

[box style=”1″]FRÅGA TILL LYSEKILS POLITIKER INFÖR KOMMUNSTYRELSENS MÖTE 3 SEPTEMBER 2014

27 oktober 2011 beslutade Lysekils kommunstyrelse att föreslå för kommunfullmäktige att anta anbudet från PEAB på 47 miljoner för exploatering av planområdet Kristinebergsvägen, Fiskebäckskil. Vilket kommunfullmäktige gjorde samma dag. Senare undertecknades ett ramavtal med PEAB som den 3 september 2014 är upp i Lysekils kommunstyrelse för en eventuell förlängning.

FRÅGA: Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner när kommunen förvärvat de två av PEAB angivna fastigheterna?

Vad som inte framkom vid utvärderingen av anbudsgivarna den 27 oktober 2011, var att PEABs bud på 47 miljoner kronor gällde kommunens mark inklusive två fastigheter som skall inlösas av kommunen. Innebörden är att den summa Lysekils kommun i slutändan kommer att få in skall minskas med kommunens kostnad för att förvärva de två angivna fastigheterna.

Utdrag ur PEABs anbud:
“Lämnat anbudspris är baserat på följande förutsättningar:
Offererat pris avser kommunens mark, område A, inklusive av kommunen inlöst fastighet Skaftö-Fiskebäck1:336 och 1:543, beräknad till totalt ca 20 ha.”

När nu samma kommunstyrelse som 2011 antog PEABs bud tar upp ramavtalet till eventuell förlängning bör kommunstyrelsen för allmänheten redovisa i sitt beslut vad den slutgiltiga summan av försäljningen blir.[/box]

[mini-icon icon=”file”] 11-09-06 Anbud PEAB

[mini-icon icon=”file”] 2011-10-27-S-KS-Lysekil

Kategorier
Upphandling

Bökeviks parkering byggs bort – beslut taget

Parkering eller bostad eller parkering

Uppdateras 2015-08-09
I detaljplanen för Fritidshusområdet Utsiktsberget planerar PEAB att bygga bostäder på en Bökeviks parkering, sedan vill man upphäva standskyddat område med argumentet att det måste finnas en parkering för bla de bostäder man byggt på parkeringen. Moment 22.

Ett argument för att bygga bostäder på den befintliga parkeringen är att det är billigt att bygga på den marken.

Dispans taget för att upphäva strandskyddet

Miljönämnden i mellersta Bohuslän gav den  25 feb dispans från strandskyddsbestämmelserna för så att PEAB kan anlägga parkering på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5. Beslutet är överklagat.

PEAB har redan gjort klart vem som har kontrollen över parkeringen

PEAB är ett vinstdrivande företag och bygger i Fiskebäckskil för att tjäna pengar, inte av välvilja. Avtal är avtal och när kommunen kontaktar PEAB om att parkeringssituationen i Fiskebäcksskil kan bli svår när Gullmarsstrand bygges om, förklarar PEAB vem som kommer att ha kontrollen över parkeringsytorna

Tjänsteman från kommunen

Men jag skulle gissa att den (parkeringen red anm.) även i fortsättningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten eftersom parkeringar är ett stort problem i Fiskebäckskil och det ligger i kommunens intresse att ha kommunala parkeringsplatser till besökare

PEAB svarar

Det anbud vi lämnat på området vid Kristinebergsvägen avser köpeskilling för all kommunal mark inom planområdet, inklusive p-ytan, enligt kartbilaga i kommunens förfrågningsunderlag vid upphandling samt kartbilaga i vårt ramavtal med kommunen.

l det planprogram som låg till grund för anbudsförfrågan finns olika förslag till lösningar för parkeringen och man säger också att en utredning skall göras för att säkerställa behovet av p-platser för allmänheten. l vårt ramavtal med kommunen står att kommunen inte kommer att vara huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

När vi nu startat arbetet med detaljplan planerar vi för en allmän p-yta inom planområdet men med anledning av ovanstående ser vi det inte helt givet att kommunen kommer att ha rådighet över marken när detaljplanen är klar och markköp är genomfört. Utifrån skrivning I pågående detaljplan för Gullmarsstrand, gällande hänvisning till parkeringen vid Kristinebergsvägen vill vi flagga for ovanstående omständigheter.

Jag tror säkert vi hittar en lösning men vill ändå redovisa hur vi ser på frågan

Utdrag ur detaljplanen för att upphäva strandskyddet Utsiktsberget

“Det aktuella planområdet berör i dess nordvästra del strandskyddat område. Föreslagen markanvändning för detta område utgörs av allmän parkering i anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik och ytor för närrekreation planerade för bollspel; boule, tennis och motsvarande.
…
Att upphäva strandskyddet förutsätter att det finns särskilda skäl enligt kap 7 i Miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen ska väga tyngre än strandskydds intresset samt omfatta minst något av lagstiftningens angivna särskilda skäl. I aktuellt område i anslutning till Utsiktsberget är det främst följande särskilda skäl som är tillämpligt ”område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område”.

Tage Danielsson skulle kunnat utryckt sig så här

PEAB planerar att bygga bort något som behövs för att i nästa stund upptäcka att det man nu byggt måste ha det man byggt bort och därför måste man få lov bygga det man byggt bort på ett ställe där man bara får bygga om man verkligen behöver bygga det man skall bygga vilket de facto är det samma man byggde bort. Om man inte planerar att bygga bort det man behöver måste man inte bygga på det stället man inte får bygga på för då finns ju redan det man behöver!

Kategorier
Upphandling

Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner?

Vad blir kvar av PEABs 47 miljoner?

Under uppdatering – Samma rubrik, nytt innehåll

47 miljoner är mycket för en ekonomiskt sargad kommun som Lysekil. Det är så mycket pengar att det enligt politiker i Lysekil kan ses som en muta. En politiker är emot projektet, men det går inte att säga nej. Han har motioner på andra ställen inom kommunen som kostar. Pengarna behövs där.

Intressant är då att försöka se vad som blir kvar av alla pengarna?

 • Förstärkning av färskvattenledning
 • Utökning av reningsverk
 • Breddning av kommunalavägar
 • Ombyggnad korsningen
 • Inlösen av mark

När alla kostnader adderas finns det inte så mycket kvar.

Alla vill atta Skaftö skall leva. Skillnaden är att vi inte tror att bygga många hus och hoppas de skall generera bofasta är rätt väg. Skall man göra så stora ingrepp om Utsiktsberget måste det också finnas kalkyler bakom. Det finns det inte. Det enda som finns är SCB utredning om att befolkningen kommer fortsätta att minska.

Alla som är för et stor exploatering av Skaftö, visa siffror och prognoser som stödjer er teorin att detta är räddningen.

Bättre är att gå fram långsamt. Skapa arbetstillfällen. Bygg bostäder efter behov.

47kvar

(tabell 10 cm)

 

Kategorier
Upphandling

Ny infart till Fiskebäckskil

Ny infart till Fiskebäckskil

Under utveckling 14-07-16

En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med detaljplanen. Utredningen visar tre olika alternativ för tillfartsväg.

[mini-icon icon=”file”] Trafikutredning Kristinebergsvägen Utsiktsberget Reinertsen 131219

Alternativ 1

Alternativ ett innebär en ny vägsträckning som går diagonalt likt den i planprogrammet.

Alternativ 2

Alternativ två innebär att inga intrång görs men att en avsmalning till endast ett körfält måste göras en bit av sträckan.

Alternativ 3

Alternativ tre innebär att intrång krävs för att kunna ha dubbla körfält och separat gång- och cykelväg. Samrådshandlingen (14-01-15) bygger på alternativ tre.

Utredningen förespråkar alternativ 3

Alternativ tre vilket är den lösning som utredningen förespråkar för att kunna få till trafiksäkra anslutningar samt tillgänglig lutning för vägen. Det är också den trafiklösning som vi anser är mest trafiksäker då den inte innebär en avsmalning vilket kan skapa problem i närheten av korsningen men ändå har en separat gång- och cykelväg.

Inkommit yttrande från utvecklingsenheten förslår något ändrade vägbredder för vägbana respektive Gång- och cykelbana. 5,8 m för vägbana 2,7 m. Utformningen av korsningen görs i dialog med trafikverket eftersom Fiskebäckskilsvägen är statlig väg medan Kristinebergsvägen är kommunal.

Berörda fastigheter

[one_half]De fastigheter som berörs av intrång är i samrådshandlingen 1:393, 1:543, 1:164 samt 1:170

Markåtkomst

Expropriation är i dag en ovanlig företeelse. Markåtkomst som i och för sig hade kunnat åstadkommas med stöd av expropriationslagen sker regelmässigt enligt annan lagstiftning, som i detalj är avpassad för markåtkomsten och den verksamhet som därigenom ska tillgodoses.
Tillgång till annans mark i syfte att bygga en allmän väg, dra fram en ledning eller skapa ett naturreservat kan t.ex. åstadkommas — i stället för genom expropriation — enligt bestämmelser i väglagen (1971:948), ledningsrättslagen (1973:1144) respektive miljöbalken.

[/one_half] [one_half_last]korsning[/one_half_last]

Väglag (1971:948)

Det är Väglagen som anger hur mark, genom vägrätt, kan tas i anspråk för att bygga en väg.

Vägrätt

30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten …

31 § Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan …

Ersättning för intrång

Ersättning för ianspråktagen mark utgår enligt expropriationslagens regler. En grundförutsättning för rätt till ersättning är att det har uppstått en ekonomisk skada. Affektionsvärden eller ”sveda och värk” ersätts inte.

[mini-icon icon=”file”] Ersattnings-och fastighetsfragor i samband med vagprojekt

Andra gången?!?

Vid expropriationen av Froms tomt där PEAB nu skall bygga var syftet för delar av området att bygga en ny infart till Fiskebäckskil. Infarten skulle gå ungefär som alternativ 1. Fastighet 1:543 avstyckades i en båge för att ge plats åt en den nya infarten.

Nu kan det bli så att den marken som kommunen exproprierade av för en ny infart inte används. Istället kommer kommunen ta annan mark i anspråk av samma ägare för samma ändamål.

Hur många gånger ta Lysekils Kommun ta olika markområden ifrån en privat för samma väg?

 

Kategorier
Upphandling

Detaljplaner går omlott

Detaljplaner går omlott

Uppdaterad 2014-08-05

Bökeviksparkering finns med i en detaljplan, 14-SKA-167C och det området finns även med i planförslaget om Utsiktsberget.

Det kan vara en ritmiss av kommunen som hängt med i alla år.  Området har alltid angetts som “Området söder om Kristinebergsvägen”.

Josefin Kaldo på Lysekils Kommun svarar att det är inget ovanligt med planer som går omlott. Den delen som överlappar kommer att släckas på den gamla planen. “Det borde framgått i planförslaget”, menar Josefin och det kommer att korrigeras till det nya planförslaget.

[one_half]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 01.58.15[/one_half] [one_half_last]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 02.14.03[/one_half_last]

Följande bild är tagen Lysekils kommuns system ArcGIS för att visa gällande detaljplaner. Bilden till höger visar aktuell plan.

Utdrag ur planprogrammet 140115

Planområdet saknar detaljplan men ansluter till detaljplanerna 14- SKA-167C, 1484 P91-5, 1484 P37, 1484 – P81, 14-SKA- 1207, 14-SKA-1113, 14-SKA-905 samt på- gående planarbete Lyckan.

Skärmavbild 2014-07-14 kl. 01.09.26På överkanten av det blåstreckade området syns det att planerna går omlott. Det är Bökeviksaparkering.

 

 

Kategorier
Upphandling

Kommentarer från namninsamlingen

Kommentarer till kommunen

På namninsamlingen, som nu är avslutad, var det möjligt att skriva ner egna kommentarer. Här listas de över 130 kommentarer som kom in. 600 skrev totalt under namninsamlingen Alla kommentarer skickades automatiskt till kommunen. Namnlistorna är överlämnade till Lysekils Politiker.

Kommentarer 20 juli – 31 augusti

 • 30-50 bostäder räcker gott
 • Alldeles för stort projekt. !!!
 • Andra längre gångna exploateringar är ej sålda ännu, t.ex Stockvik . Grundsund varför fortsätta förstöra exvis natur utan att fsg skett först.
 • Arbetstillfällen först, bostäder sedan.
 • Avvakta med detta till dess att övriga byggprojekt på Skaftö är färdigställda, sålda och människor är inflyttade. Analysera hur många av dessa nybyggen som bebos av åretruntboende i arbetsför ålder med egen försörjning, dvs bidrar med skattepengar till kommunen. Är det realistiskt och rimligt att ett litet kustsamhälle med 350 hus i ett svep har behov av ytterligare 175?? Bortsprängd unik natur i
 • Bara för badgäster
 • Behåll Fiskebäckil bebott året runt.
 • Berg som sprängs kan ej återställas. Befolkningsunderlag räddas ej av sommargäster.
 • Bevara allt som det är!
 • Bevara berget
 • Bevara Fiskebäckskil som det är
 • Bevara Fiskebäckskils miljö!
 • Bevara naturen,
 • Bevara och förstör inte som på Östersidan.
 • Bevara Skaftös unika och känsliga miljö för kommande generationer. Kräver att all ev utbyggnad underordnas unika natur och miljöförutsättningar! Se tex hur illa det blivit vid Henriksbergsområdet! En skam för Skaftö! Nej framtida utbyggnad skall utformas i samklang med de förutsättningar som naturen själv ger och med arkitektur i enlighet med de Bohuslänska fiskebyarnas arkitektur!
 • Bra och viktigt inititativ. Kommunen måste börja i rätt ände. Nu riskerar vinsthungrig markägare att förstöra Skaftö….se vad som händer i Evensås/Östersidan där ett halvt berg sprängts bort och nu står de där med dumstruten. Låt oss kämpa för ett fortsatt vackert Skaftö som attraherar sommargäster oxh turister. Det är nämligen det ända sättet som Skaftö ickså kan bli möjligt för åretruntboende t
 • Bygg för framtiden på ett hållbart sätt. På så sätt förvaltar och utvecklar vi Skaftö med förnuft.
 • Bygg för året-runtboende!!!!
 • bygg inte sönder skaftö
 • bättre med industrimark för att locka hit småindustri istället för Stockholmare
 • delägare i fastighet som gått i arv i min frus släkt .värnar on oersättliga miljövärden.
 • Denne utbyggingen er blitt så mye større enn først foreslått, og ødelegger F.kil som gammelt skippersamfunn.
 • Dessa planer känns helt orimliga.
 • Det går fort att förstöra stora natur/kulturvärden och det är omöjligt att återskapa dem. Hela Skaftös unika miljö skulle försämras avsevärt. Är det vår avsikt att skapa en asfalterad förort intill denna skyddsvärda miljö? Vi kommer att få stå till svars inför kommande generationer!
 • Det här projektet förstör en idyll för alla dessa boende…en skam! Värdera havsoch naturmiljö högre. Heja Kjell!
 • Det är mycket viktigt att först skapa ett underlag till att människor vill bo på Skaftö d v s bygga bostäder på mark där vanligt folk” har råd att bo. Skatteintäkter från arbetande innevånare är en förutsättning för att kommunen/ön skall leva. Hade kommunalskatten varit lägre så hade jag gärna flyttat till Skaftö. Jag är 65 år och har sommarhus sedan 50 år tillbaka. “
 • Detta gamla samhälle är otroligt viktigt att bevara!
 • Detta har nu spårat ut totalt. Tänk smått istället, och anpassa till naturen
 • Detta låter som ett skämt-hur kan man inte värna om att vårda ett kulturhistoriskt värde till nästa generation!
 • Detta planförslag skulle innebära att en väldigt fin miljö förstörs, och det skulle sannolikt inte leda till fler helårsboende på Skaftö.
 • En helt vansinnig planering! Hoppas verkligen detta stoppas!
 • En ny plan måste tas fram
 • et förslag som saknar rot i verkligheten. Ingen är mot at det bygges några flera bostäder på Skaftö, men et må vara realistiska planer, och planerne måste naturligtvis vara utformade så att de bevarar det som är unikt med Fiskebäckskil, inte förstör det. Det bör lagas en ny och bättre plan.
 • Ett nytt förslag är nödvändigt!
 • Ett vårdslöst agerande av kommunen som inte skapar förtroende för beslutsfattarna.
 • F-kil behöver vettiga långsiktiga lösningar
 • Fel tänkt
 • Finns det verkligen behov och varifrån skall rika” åretruntboende komma? Arbetstillfällen på Skaftö måste skapas som prio ETT!”
 • Fiskebäckskils gamla silhuett blir förstörd.
 • Fy er!
 • Föefärligt, skam! Bra initiativ med namninsamling
 • För många hus
 • För omfattande exploatering
 • För Skaftö i tiden.
 • För stort projekt. En anpassat till kringliggande miljö.
 • Fördärva inte kusten med hus, det fins annan mark för det.
 • Förstör ej unik milje
 • Förstör inte fiskebäckskil natur
 • Förstör inte Fiskebäckskil!
 • Förstör inte vårt fina samhälle.
 • galenskap
 • Gärna bostäder på utsiktsberget men i rimligt antal. Vettig tillfartsväg nödvändig inte någon fusk/budget lösning.
 • Gör om, gör rätt!
 • Heja Kjell
 • Heja morfar!!
 • Helt otroligt att man efter det stora misslyckandet på Östersidan med havhäll, kan ännu en gång, ge efter för att göra ett så enormt ingrepp i naturen. Berg kan inte återställas. Hur har ni tänkt? Tror ni sommargäster vill bo vid bullerplank? Förstör ni skaftö nu, kommer ert misstag inte bara drabba er, utan resten av kommande generationer. Tänk er för innan ni förstör något oåterkalleligt.
 • Hemskt att kommunen överväger att förstöra den unika miljön som Fiskebäckskil utgör.
 • Hårdexploatering som har negativa konsekvenser för hela Skaftö!!
 • Idioti att oåterkalleligt förstöra bergen och samhället
 • Idioti!
 • ikke bygg vei
 • illa genomtänkt plan, som måste omarbetas
 • Infrastrukturen och service fungerar knappt idag
 • inget bygge tack!
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har spenderat sommaren hela mitt liv i Fiskebäckskil, det vore riktigt synd om man ska plana ut bergen
 • Jag protesterar mot ohämmad exploatering på skalftö.
 • Jag skriver under för att stoppa planförslag 14-01-15
 • Jag stödjer denna skrivelse!
 • Jag säger NEJ till utsiktsberget
 • jag tror inte att nuvarande planförslag är det bästa. Inte för befolkningen eller miljön
 • Jag tycker hela byggprojektet är orimligt och inte genomtänkt. Det finns ingen hållbarhetsplan, budget, efterfrågan som kan motivera detta. Miljön blir lidande, invånarna blir lidande, skatteintäkter blir lidande då detta blir sommarhus. Jag är helt emot en sådan här satsning.
 • Jag önskar jag kunde göra som Calla Curman. Tokstollarna som styr denna kommun måste bytas ut mot yngre människor som har bättre idéer om hur Skaftö natur skall bevaras och samtidigt få igång viss inflyttning. Det gäller också för de åretruntboende att de stödjer den. Service som redan finns ( läs handlar).
 • Kommunen bör gå varsamt fram och skydda den sköra kustmiljön
 • Kommunens politiker borde kraftsamla för att övertyga regering och riksdag att det enda sättet att få livskraftiga glesbyggdssamhällen är att införa den modell som finns i Norge. Allt annat blir endast en spik till i kistan som släcker hoppet om skola, affärer och annan kommunal service.
 • Kräver en mer hållbar planering av byggandet på hela Skaftö.Tänk på hur klok Calla Curman var.
 • Kulturella värden skall bevaras, inte föestöras
 • Låt berget vara!
 • Låt våra berg var som de är!!!
 • Man bygger sönder ett fantastiskt kustsamhälle
 • miljöförstöring som aldrig går att reparera.jag har fastighet på fiskebäckskil o djupa släktrötter i samhället.
 • Mycket besynnerliga planer
 • Mycket bra upprop!
 • naturen skulle bli alltför mycket påverkad och det finns bättre alternativ. Ett så stort bostadsområde är orimligt i Fiskebäckskil.
 • Naturområden förstörs till nackdel för Fiskebäckskils framtida utveckling. Istället för att bygga stora bostadsområden måste en aktiviteter som stöder småföretagande startas. På så sätt kan en naturlig och positiv utveckling för området startas.
 • NEEJ!
 • nej till den nya planerna
 • Nog förstört på berget, Östersidan.
 • Nuvarande förslag ett katasrofalt ingrepp i naturen
 • Nuvarande planförslag har stor brist på verklighetsförankring. Om planen genomförs skapas inte möjligheter för heltidsboende/barnfamiljer som så väl behövs. Hus som uppförts i Grundsund har kunnat säljas, inte ens till deltidsboende, pga brist på arbetstillfällen/hög kostnad. En kortsiktigt vinst på bekostnad av ett långsiktigt, stort, chanstagande med skattepengar, miljö och kulturintressen.
 • Ny plan med annan inriktning måsta tas fram!
 • Omarbeta planförslaget!
 • Opportunistiskt
 • PInsamt PEAB
 • Rädda berget
 • Satsa på bostäder för dem som vill bo året om/bo kvar. Vi som tvingats flytta ut pga saknas arbete och bostäder, vi behöver inte fler reservat för besuttna men servicekrävande 40-talister. Därtill kan läggas miljö/arkitektursspekyer. Skämmes Lysekils Kommun!
 • Se så snyggt det blev på Östersidan… MILJÖFÖRSTÖRING!!!
 • Skaftö=Badgästernas Lekstuga !!
 • Skulle vara bra om det fanns industrimark så det kunde skapa arbetstillfällen året runt på ön. Kanske skulle kunna locka hit ungdomar istället f badgäster.
 • Skämmes
 • Sluta bygga för mycket hus som i slutändan står tomma nästan hela åretutan hänsyn till Skaftös otroliga naturvärden
 • Som uppfödd på skaftö förstår jag att nybygge behövs, men bättre att då stycka upp marken och erbjuda inflyttande helårsboende att bygga villor i klassisk stil.
 • Sorgligt att man vill förstöra ett underbart rekreationsområde. Kan man verkligen räkna med att få så många nyinflyttade, när Skaftö faktiskt avfolkas? De som söker sommarboende är nog ute efter något annat än stadsbebyggelse” vilket det kommer att bli. “
 • Sorgligt! Finns inget annat ord Lysekils kommun. Läs Kommunens svar på PEABs frågebrev”! Kapitalismen i sin prydno. Man avser bygga för fler kapitalstarka sommargäster istället för att ge unga och barnfamiljer möjlighet att stanna kvar på Skaftö. Det går att bygga bostäder till rimliga priser som smälter in i kulturmiljön och som skapar en levande miljö året runt.”
 • Stopp med tullet! Ikke ødelegg verdens fineste feriested
 • Stoppa denna galna expension, bevara Sverige så orört som möjligt.
 • Stoppa detta vansinne
 • stoppa galenskapen
 • stoppa och omarbeta nuvarande planförslag från 14-01-15. Ordna först industrier och arbeten för att åt de som vill bo här.
 • Stoppa PEAB och Lysekils kommun övergrepp mot området Utsiktsberget, bevara berg, ängar, natur och kulturmiljö
 • Stoppa planförslag dat. 140115
 • Stoppa!
 • ställer mig emot planerna på en så stor utbyggnad av utsiktsberget främst på grund av miljömässiga skäl. Skaftö samhälle är väldigt naturskönt vilket gör att jag dom sommarboende trivs och vill röra mig i trakten. självklart måste viss utbyggnad ske men inte på bekostnad av flora och fauna.
 • Stödjer namninsamlingen starkt. Vill bevara Fiskebäckskil
 • stödjer uppropet
 • Ta hand om miljön
 • ta vara på skaftö
 • tokigt projekt
 • Totalt överdimensionerat och dåligt underbyggt förslag
 • Ulykkelig nabo til stenbruddet” på Evensås. Ikke ødelegg mer av Skaftø!. “
 • Undvik hänsynslös exploatering
 • unik natur ska bevaras i samhällets närhet för kommande generationer.
 • Utbygge, nej tack!
 • Utsiktsberget skall ej bebyggas
 • Vansinne att förstöra ett fint fiskesamhälle på detta vis. Vem ska köpa dessa åretrunthus? Var ska de arbeta? Ser inte underlaget för detta boende!
 • Vi måste vara varsamma med de byggbara ytor vi har på Skaftö. Vi kan inte slumpa bort dem till byggföretag och sommarboende. Det måste bli fler hyresrätter. Och för att priserna inte ska stiga så att ingen löneanställd har råd att köpa husen, måste man få fram en ny ägandeform. Idag hyr ju de flesta sin fastighet av banken. Vi måste få fram en annan bostadsägandeform som inte är 100% marknadsstyrd
 • vi vill omarbeta nuvarande planförslag
 • Vi är emot samhällen som bara lever upp under några sommar veckor.
 • Viktigt att bevara Kulturmiljön.
 • Vill inte att Skaftö skall bli mer av ett trendigt” ställe än vad det redan blivit. Det behövs inte mer skövling av den fina ön, det blir inget kvar av den. Sommargäster som inte har anknytning och inte bryr sig om de små tingen kan liknas som de invasionerna av gräshopper som kommer in och lämnar katastrof efter sig. Sluta med pengar-under-bordet taktik!!!! “
 • Visa hänsyn till de människor som bott,verkat och skattat här i generationer.Visa hänsyn för natur,miljö och djur.Det finns platser att bygga på utan att spränga bort bygdens kulturarv.Sälj först och bygg sedan!
 • Är året runt boende.

 

Sidan är utlånad till namninsamlingen. www.fiskebäckskil är inte ansvarig för namninsamlingen