Kategorier
Lysekils kommun

Utsiktsberget – exproprieringen

1994 exproprierade kommunen Utsiktsberget

Uppdaterad 2015-09-07

Varifrån kommer den mark som Lysekils kommun säljer för att exploatera Utsiktsberget? Sanningen är att området bara har varit i kommunens ägo sedan 1994. Kommunen exproprierade då hela området av en privat person, Ellen From.

Politikernas syftet var att se till att Lysekil kunde erbjuda billiga tomter och ett rekreationsområde för kommuninvånarna. Motivet var också att kunna göra ny infart till Fiskebäckskil. Kommunens pris för området blev 750.000 kr. Av de viktiga planerna hände inget på över 20 år. Nu säljs marken till högstbjudande –  47 miljoner. PEAB i sin tur kommer att sälja tomterna vidare till fler dubbelt belopp.

Det tragiska i denna historia är detta det inte slutar här. Kommunen vill ta ytterligare mark av familjen From. Både för en vägsträckning som man redan tagit mark för 1994, fast på då på ett annat ställe. Och även ett område med med en talldunge.

Bakgrund

Under slutet av 80-talet exproprierade Lysekils flera markområden av Ellen From. Ett område kallas nu Utsiktsberget och som PEAB planerar att bygga 175 hus på. Det var många turer innan kommunen till slut för  750.000 kr kunde ta över marken. VästNytt’s inslag, nedan, ger en liten inblick i alla turerna.

[blockquote]Med facit i hand fanns det ingen grund för en expropriation[/blockquote]

Det var inte det att Ellen From emotsatte sig en exploatering av området, tvärt om. Genom alla år har det sålts tomter från området så att Fiskebäckskil har kunnat expandera.

Kommunens behov var heller inte så stora har det visat sig då inget gjorts på över 20 år. Så varför var det så viktigt att expropriera området och till och med utöka det området som exproprierades? Med facit i hand fanns det ingen grund för en expropriation. Det fanns bara skisser som inte ledde till något.

VästNytt 1989

VästNytt gjorde 1989 ett längre reportage om hur det hela gick till. Dåvarande Kommunalrådet Stig Nilsson (s) menade att syftet var “det ärliga uppsåtet att skaffa sig mark för rekreation och boende för ett rimligt pris för våra komuninvånare”. Objektivt kanske kan man förstå kommunens tanke, men samtidigt inte. Allt var bara skisser.

Nu när marken säljs till högst bjudande och med en god förtjänst 46 miljoner, känns det som något är väldigt fel – igen.


Västnytt 1989 – Exproriering

Vad var syftet med exproprieringen?

När exproprieringen skedde var det en stor framtidstro i Lysekil tack vare etableringen av Scanraff i Brofjorden. Nya exprpriationslagar kom också vid samma tidpunkt. Kommunen motiverade med argumentet att de ville skaffa sig mark för rekreation och boende för ett rimligt för kommuninvånarna. Fiskebäckskil behövde också en ny infart.

Först av det bara ett mindre område

Först var det bara ett område på norra sidan om Kristinebergsvägen (det området som hade detaljplan) som var aktuellt att expropriera. I kommunens inlaga från 89-03-20 framgår det att kommunen vill expropriera ett större område. Det kravet kom efter att förhandlingarna med Ellen From strandat.

En anledning till problem med förhandlingarna var att Ellen ville behålla sitt eget hus samt att hon ville stycka av och behålla ett par tomter till sina barn. Det var också diskussioner om priset på marken.

89-06-20 utdrag

Det stora behovet som komunnens konsult, Conrad Stangdell skrev om grundade sig i en skiss som kommunen gjort 1987. Det fanns inget planförslag och togs inte heller fram något.

Ny infart – enda möjliga då, fast inte nu

Infarten till Fiskebäckskil behövde göras om för att kunna utveckla Fiskebäckskil och Kristineberg. Det var en annan motivering till exproprieringen.

Planerna 87-08

Kommunen skriver 90-01-29 att “den enda möjliga vägsträckning” gick över Ellen Froms mark, upp över berget. Ser man på den tomt som Ellen fick behålla, är den anpassad för att vägen skulle dras ovanför den. Den tänkta sträckningen syns på en skiss över området och på planförslag från 09-10-01.

[one_third]87-02-27 infart utdrag[/one_third] [one_third]09-10-01 infart utdrag[/one_third] [one_third_last]tomtkarta utdrad[/one_third_last]

Planerna nu – efter PEABs anbud

[one_half]Nu är inte den sträckningen längre den “enda” möjliga, PEAB och kommunen istället vill bredda den befintliga infarten. Vilket leder till att mark behöver tas från familjen From en andra gång för att samma ändamål.

PEAB och kommunen motiverar ändringen av förslaget från 1990-talet med att det skulle ta bort ett flertal byggrätter. Det är också dyrt att bygga en ny vägsträckning. Istället kommer man att bredda vägen.

Det gjordes ingen trafikutredning 1990

Kommunen gjorde ingen trafikutredning 1990. Kommunen konstaterar att det är den enda möjliga vägsträckningär över Ellen Froms mark.

2013 gjordes en trafikutredning som undersökte flera olika alternativ. På 12 sidor diskuterades alternativen och ett förespråkades. Hade kommunen gjort en liknande utredning 1990, hade inte kommunen behövt expropriera delar av Ellen Froms mark för en sträckning som inte blev av.

Övrigt

I kartan ovanför finns ett område som är ljusgrönt med texten 1:543. Det är den del vill kommunen ta i anspråk för att skydda en tall dunge. Idag ägs den marken av familjen From.[/one_half] [one_half_last]15-08-07 infart utdrag[/one_half_last]

Värderingen av området

Värderingen av området vid expropriationen är en historia för sig. En del framkom i reportaget från VästNytt. Det finns även dokument längst ner på denna sidan.

Intressent är hur värdet stigit genom åren. Om kommunen kan få 47 miljoner när de gav 750.000 kr, är det en bra affär. Nästan äckligt mycket med tanke på vad de utsatt Ellen From för. PEAB kommer kunna sälja tomterna för mycket mer. Läs mer på sidan om värdering av marken.

Kommunen fick ner värdet på 90-talet

För att få lägre värde på en del av marken som hade detaljplan lyfte kommunen helt enkelt bort detaljplanen, fast bara tillfälligtvis. Marken blev då inte kvartersmark, med högt värde utan råmark, men lågt värde.

Nu klämmer PEAB åt kommunen

PEAB har gjort om förslaget på detaljplan som låg till grund för deras anbud. Då behöver viss mark av området tas i anspråk för bla. breddning av väg, men även som kompensation för annan mark som tas i anspråk.

För PEAB är priset för råmark inte intressant, utan PEAB skriver att man förutsätter att den mark som behöver köpas tillbaka “värderas som fullvärdig kvartersmark”.

Kanske kan PEAB klämma till kommunen mer

Anbudet och förfarandet runt det är lite underligt. I PEABs anbud ingår det att kommunen skall lösa in Familjen Froms tomt med det gamla huset (1:543) . Anledningen var att den nya infarten till Fiskebäckskil skulle gå där. Kommunen har accepterat PEABs anbud, trots att det var orent.

Eftersom infarten blir på ett annat ställe har det inte varit aktuellt att lösa in 1:543, men likväl finns det ett avtal på att det skall ingå i PEABs köp. Inget annat avtal har hittats som säger emot att det är så.

Ellen From skulle betala rättegångskostnader

När Ellen From överklagade ett av kommunens beslut ansåg kommunens konsult, Conrad Stagnell, att Ellen skulle stå för kommunens rättegångskostnader. Han ansåg att Ellens överklagan var ett “okynnesbesvär”.

Tingsrätten gav kommunen smäll på fingrarna

Tingsrätten avslog kommunens yrkande med hänvisning till att “en sakägare inte kan åläggas betala kostnader i denna typ av ärende enligt 16 kap, 3 § fastighetsbildningslagen”.

Tar en politiker sitt ansvar efter sin mandatperiod?

Under sin mandat period driver politiker igenom beslut som de tror på och argumenterar hårt för. Beslut som bygger på ideal och ideologier för ett bättre samhälle. Vad händer när de lämnat den politiska-arenan och det som de stridit för hanteras på ett helt annat sätt av nuvarande politiker.

Vad känner de politiker som var med 1990 inför beslutet att sälja området till en exploatör för högstbjudande när de själva hade “det ärliga uppsåtet att skaffa sig mark för rekreation och boende för ett rimligt pris för våra kommuninvånare”.

Kommunalråd Stig Nilssons i Västnytt 1989 (utdrag)

Reporter: Är det rätt tycker du med den makt fördelningen som är idag mellan den enskildas intressen och det allmänas

Stig Nilsson: Ja, jag tycker det. Det är i allra högsta grad rimligt att kommunen har en så här rejäl chans att kunna tillgodose det allmänna och då kan jag i och för sig ha förståelse för att man i många lägen tycker att kommunen far fram som en buffel men det är ändå i det ärliga uppsåtet att skaffa sig mark för rekreation och boende för ett rimligt pris för våra kommuninvånare som det handlar om.

Reporter: Men om du var fastighetsägaren, om du var Ellen From, skulle du vilja bli behandlad på det viset?

Stig Nilsson: Jag har svårt att bedöma det för jag har inte personligen inte träffat Ellen From det är möjligt att jag skulle kunna bli lika besviken, men det är svårt att svara på den frågan hur jag skulle vilja bli behandlad. Jag har, vet du, en helt annan utgångspunkt — jag jobbar politiskt och känner samhällets behov på ett annat sätt och har lite mer förståelse för det här än kanske en privatperson har som, vad vet jag, kanske är helt ointresserad utav det här spelet.

Vad säger politikerna nu om exproprieringen?

Stig Nilsson var engagerad i expropriering och gick hårt ut med argument att det är OK att köra över den enskilda för samhällets bästa.

När han nu frågades hur han såg på utvecklingen vill han inte kommentera utvecklingen. “Jag vill inte ha några synpunkter på det som händer nu”, “Jag är inte i den belägenheten att jag vill yttra mig om vad dagens kommunpolitiker”, “Jag vill inte vara en bricka i det här spelet”.

 

[toggle title=”Sammanfattning av de flesta turer kring området – Gården Lyckan” open=”false”]

1922
Lars Matsson köper gården 1:7 av sjökapten Bengtssons änka.

1926
Ellen Mattson född på Lyckan

1956
Ellen Mattson övertar gården då hennes far dör.

1957
Kommunen behöver en vattentäckt. Ellen säljer en tomt till kommunen.

1966
Överenskommelse med kommunen om att sälja ett område for ny landsväg och busshållplats. Ladugården fick rivas.

1967
Strandområdet sålt till Skaftö kommun för utbyggning av hamn och upplag av fritidsbåtar.

1979
Kommunen köper ut andelsägare i samdelägarförening för etablering av kommunal brygga.

1985
Förslag till Stadsplan for Fiskebäckskil norr om Kristinebergsvägen.

1987
Kommunen kommer med värdering av området 1:7 norr om Kristinebergsvägen som inte är acceptabelt.

1987
Mark Consult, Ellens ombud, värderar till andra summor.

1988
Diskussion med kommunen om möjliga lösningar.

1989
Hilma Mattson dör. Lysekil kommun söker om expropriering av hele 1:7 inklusive Ellen Froms hus. Kommunen kommer med värdering av hela området 1:7 som inte är acceptabelt. Det blir nu två diskussioner: Norr och söder om Kristinebergsvägen.

Den norra hanteras speciellt då det redan finns en stadsplan som gör att området är mycket mer värt då det är kvaretsmark (dvs mark som är planlagd). Kommunen lyfter bort stadsplanen och marken blir billig råmark.

1989
Alla diskussioner med kommunen strandar.

1990
Ellen From får avslag på avstyckning av tomter.

1990
Ansökan om expropriation inlämnad för 1:7, undantaget Ellen Froms hus med ”lämplig tomt”.

1991
Möte om ersättning. Stor avstånd mellan parterna.

1992
Huset med omkrinliggande mark blir 1:543. Tomten är utformad så att det skall vara möjlig att anlägga en ny infart till Fiskebäckskil och Kristineberg.

1993
Kommunen kommer med två förslag till avtal. Ett för norr om Kristinebergsvägen ett för söder om Kristinebergsvägen .

1994
Avtal undertecknas. Ett exploateringsavtal for området norr om Kristinebergsvägen (tomter som ersättning) och ett förlikningsavtal för området syd (pengar som ersättning).

1994
Förlikningsavtalet syd vinner laga kraft

1997
Detaljplan for området norr om Kristinebergsvägen antas.

[/toggle]

Dokument

Kategorier
Upphandling

Ny infart till Fiskebäckskil

Ny infart till Fiskebäckskil

Under utveckling 14-07-16

En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med detaljplanen. Utredningen visar tre olika alternativ för tillfartsväg.

[mini-icon icon=”file”] Trafikutredning Kristinebergsvägen Utsiktsberget Reinertsen 131219

Alternativ 1

Alternativ ett innebär en ny vägsträckning som går diagonalt likt den i planprogrammet.

Alternativ 2

Alternativ två innebär att inga intrång görs men att en avsmalning till endast ett körfält måste göras en bit av sträckan.

Alternativ 3

Alternativ tre innebär att intrång krävs för att kunna ha dubbla körfält och separat gång- och cykelväg. Samrådshandlingen (14-01-15) bygger på alternativ tre.

Utredningen förespråkar alternativ 3

Alternativ tre vilket är den lösning som utredningen förespråkar för att kunna få till trafiksäkra anslutningar samt tillgänglig lutning för vägen. Det är också den trafiklösning som vi anser är mest trafiksäker då den inte innebär en avsmalning vilket kan skapa problem i närheten av korsningen men ändå har en separat gång- och cykelväg.

Inkommit yttrande från utvecklingsenheten förslår något ändrade vägbredder för vägbana respektive Gång- och cykelbana. 5,8 m för vägbana 2,7 m. Utformningen av korsningen görs i dialog med trafikverket eftersom Fiskebäckskilsvägen är statlig väg medan Kristinebergsvägen är kommunal.

Berörda fastigheter

[one_half]De fastigheter som berörs av intrång är i samrådshandlingen 1:393, 1:543, 1:164 samt 1:170

Markåtkomst

Expropriation är i dag en ovanlig företeelse. Markåtkomst som i och för sig hade kunnat åstadkommas med stöd av expropriationslagen sker regelmässigt enligt annan lagstiftning, som i detalj är avpassad för markåtkomsten och den verksamhet som därigenom ska tillgodoses.
Tillgång till annans mark i syfte att bygga en allmän väg, dra fram en ledning eller skapa ett naturreservat kan t.ex. åstadkommas — i stället för genom expropriation — enligt bestämmelser i väglagen (1971:948), ledningsrättslagen (1973:1144) respektive miljöbalken.

[/one_half] [one_half_last]korsning[/one_half_last]

Väglag (1971:948)

Det är Väglagen som anger hur mark, genom vägrätt, kan tas i anspråk för att bygga en väg.

Vägrätt

30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten …

31 § Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme för en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan …

Ersättning för intrång

Ersättning för ianspråktagen mark utgår enligt expropriationslagens regler. En grundförutsättning för rätt till ersättning är att det har uppstått en ekonomisk skada. Affektionsvärden eller ”sveda och värk” ersätts inte.

[mini-icon icon=”file”] Ersattnings-och fastighetsfragor i samband med vagprojekt

Andra gången?!?

Vid expropriationen av Froms tomt där PEAB nu skall bygga var syftet för delar av området att bygga en ny infart till Fiskebäckskil. Infarten skulle gå ungefär som alternativ 1. Fastighet 1:543 avstyckades i en båge för att ge plats åt en den nya infarten.

Nu kan det bli så att den marken som kommunen exproprierade av för en ny infart inte används. Istället kommer kommunen ta annan mark i anspråk av samma ägare för samma ändamål.

Hur många gånger ta Lysekils Kommun ta olika markområden ifrån en privat för samma väg?

 

Kategorier
Upphandling

Detaljplaner går omlott

Detaljplaner går omlott

Uppdaterad 2014-08-05

Bökeviksparkering finns med i en detaljplan, 14-SKA-167C och det området finns även med i planförslaget om Utsiktsberget.

Det kan vara en ritmiss av kommunen som hängt med i alla år.  Området har alltid angetts som “Området söder om Kristinebergsvägen”.

Josefin Kaldo på Lysekils Kommun svarar att det är inget ovanligt med planer som går omlott. Den delen som överlappar kommer att släckas på den gamla planen. “Det borde framgått i planförslaget”, menar Josefin och det kommer att korrigeras till det nya planförslaget.

[one_half]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 01.58.15[/one_half] [one_half_last]Skärmavbild 2014-07-10 kl. 02.14.03[/one_half_last]

Följande bild är tagen Lysekils kommuns system ArcGIS för att visa gällande detaljplaner. Bilden till höger visar aktuell plan.

Utdrag ur planprogrammet 140115

Planområdet saknar detaljplan men ansluter till detaljplanerna 14- SKA-167C, 1484 P91-5, 1484 P37, 1484 – P81, 14-SKA- 1207, 14-SKA-1113, 14-SKA-905 samt på- gående planarbete Lyckan.

Skärmavbild 2014-07-14 kl. 01.09.26På överkanten av det blåstreckade området syns det att planerna går omlott. Det är Bökeviksaparkering.

 

 

Kategorier
Upphandling

Kommentarer från namninsamlingen

Kommentarer till kommunen

På namninsamlingen, som nu är avslutad, var det möjligt att skriva ner egna kommentarer. Här listas de över 130 kommentarer som kom in. 600 skrev totalt under namninsamlingen Alla kommentarer skickades automatiskt till kommunen. Namnlistorna är överlämnade till Lysekils Politiker.

Kommentarer 20 juli – 31 augusti

 • 30-50 bostäder räcker gott
 • Alldeles för stort projekt. !!!
 • Andra längre gångna exploateringar är ej sålda ännu, t.ex Stockvik . Grundsund varför fortsätta förstöra exvis natur utan att fsg skett först.
 • Arbetstillfällen först, bostäder sedan.
 • Avvakta med detta till dess att övriga byggprojekt på Skaftö är färdigställda, sålda och människor är inflyttade. Analysera hur många av dessa nybyggen som bebos av åretruntboende i arbetsför ålder med egen försörjning, dvs bidrar med skattepengar till kommunen. Är det realistiskt och rimligt att ett litet kustsamhälle med 350 hus i ett svep har behov av ytterligare 175?? Bortsprängd unik natur i
 • Bara för badgäster
 • Behåll Fiskebäckil bebott året runt.
 • Berg som sprängs kan ej återställas. Befolkningsunderlag räddas ej av sommargäster.
 • Bevara allt som det är!
 • Bevara berget
 • Bevara Fiskebäckskil som det är
 • Bevara Fiskebäckskils miljö!
 • Bevara naturen,
 • Bevara och förstör inte som på Östersidan.
 • Bevara Skaftös unika och känsliga miljö för kommande generationer. Kräver att all ev utbyggnad underordnas unika natur och miljöförutsättningar! Se tex hur illa det blivit vid Henriksbergsområdet! En skam för Skaftö! Nej framtida utbyggnad skall utformas i samklang med de förutsättningar som naturen själv ger och med arkitektur i enlighet med de Bohuslänska fiskebyarnas arkitektur!
 • Bra och viktigt inititativ. Kommunen måste börja i rätt ände. Nu riskerar vinsthungrig markägare att förstöra Skaftö….se vad som händer i Evensås/Östersidan där ett halvt berg sprängts bort och nu står de där med dumstruten. Låt oss kämpa för ett fortsatt vackert Skaftö som attraherar sommargäster oxh turister. Det är nämligen det ända sättet som Skaftö ickså kan bli möjligt för åretruntboende t
 • Bygg för framtiden på ett hållbart sätt. På så sätt förvaltar och utvecklar vi Skaftö med förnuft.
 • Bygg för året-runtboende!!!!
 • bygg inte sönder skaftö
 • bättre med industrimark för att locka hit småindustri istället för Stockholmare
 • delägare i fastighet som gått i arv i min frus släkt .värnar on oersättliga miljövärden.
 • Denne utbyggingen er blitt så mye større enn først foreslått, og ødelegger F.kil som gammelt skippersamfunn.
 • Dessa planer känns helt orimliga.
 • Det går fort att förstöra stora natur/kulturvärden och det är omöjligt att återskapa dem. Hela Skaftös unika miljö skulle försämras avsevärt. Är det vår avsikt att skapa en asfalterad förort intill denna skyddsvärda miljö? Vi kommer att få stå till svars inför kommande generationer!
 • Det här projektet förstör en idyll för alla dessa boende…en skam! Värdera havsoch naturmiljö högre. Heja Kjell!
 • Det är mycket viktigt att först skapa ett underlag till att människor vill bo på Skaftö d v s bygga bostäder på mark där vanligt folk” har råd att bo. Skatteintäkter från arbetande innevånare är en förutsättning för att kommunen/ön skall leva. Hade kommunalskatten varit lägre så hade jag gärna flyttat till Skaftö. Jag är 65 år och har sommarhus sedan 50 år tillbaka. “
 • Detta gamla samhälle är otroligt viktigt att bevara!
 • Detta har nu spårat ut totalt. Tänk smått istället, och anpassa till naturen
 • Detta låter som ett skämt-hur kan man inte värna om att vårda ett kulturhistoriskt värde till nästa generation!
 • Detta planförslag skulle innebära att en väldigt fin miljö förstörs, och det skulle sannolikt inte leda till fler helårsboende på Skaftö.
 • En helt vansinnig planering! Hoppas verkligen detta stoppas!
 • En ny plan måste tas fram
 • et förslag som saknar rot i verkligheten. Ingen är mot at det bygges några flera bostäder på Skaftö, men et må vara realistiska planer, och planerne måste naturligtvis vara utformade så att de bevarar det som är unikt med Fiskebäckskil, inte förstör det. Det bör lagas en ny och bättre plan.
 • Ett nytt förslag är nödvändigt!
 • Ett vårdslöst agerande av kommunen som inte skapar förtroende för beslutsfattarna.
 • F-kil behöver vettiga långsiktiga lösningar
 • Fel tänkt
 • Finns det verkligen behov och varifrån skall rika” åretruntboende komma? Arbetstillfällen på Skaftö måste skapas som prio ETT!”
 • Fiskebäckskils gamla silhuett blir förstörd.
 • Fy er!
 • Föefärligt, skam! Bra initiativ med namninsamling
 • För många hus
 • För omfattande exploatering
 • För Skaftö i tiden.
 • För stort projekt. En anpassat till kringliggande miljö.
 • Fördärva inte kusten med hus, det fins annan mark för det.
 • Förstör ej unik milje
 • Förstör inte fiskebäckskil natur
 • Förstör inte Fiskebäckskil!
 • Förstör inte vårt fina samhälle.
 • galenskap
 • Gärna bostäder på utsiktsberget men i rimligt antal. Vettig tillfartsväg nödvändig inte någon fusk/budget lösning.
 • Gör om, gör rätt!
 • Heja Kjell
 • Heja morfar!!
 • Helt otroligt att man efter det stora misslyckandet på Östersidan med havhäll, kan ännu en gång, ge efter för att göra ett så enormt ingrepp i naturen. Berg kan inte återställas. Hur har ni tänkt? Tror ni sommargäster vill bo vid bullerplank? Förstör ni skaftö nu, kommer ert misstag inte bara drabba er, utan resten av kommande generationer. Tänk er för innan ni förstör något oåterkalleligt.
 • Hemskt att kommunen överväger att förstöra den unika miljön som Fiskebäckskil utgör.
 • Hårdexploatering som har negativa konsekvenser för hela Skaftö!!
 • Idioti att oåterkalleligt förstöra bergen och samhället
 • Idioti!
 • ikke bygg vei
 • illa genomtänkt plan, som måste omarbetas
 • Infrastrukturen och service fungerar knappt idag
 • inget bygge tack!
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har skickat kommentarer direkt till kommunen.
 • Jag har spenderat sommaren hela mitt liv i Fiskebäckskil, det vore riktigt synd om man ska plana ut bergen
 • Jag protesterar mot ohämmad exploatering på skalftö.
 • Jag skriver under för att stoppa planförslag 14-01-15
 • Jag stödjer denna skrivelse!
 • Jag säger NEJ till utsiktsberget
 • jag tror inte att nuvarande planförslag är det bästa. Inte för befolkningen eller miljön
 • Jag tycker hela byggprojektet är orimligt och inte genomtänkt. Det finns ingen hållbarhetsplan, budget, efterfrågan som kan motivera detta. Miljön blir lidande, invånarna blir lidande, skatteintäkter blir lidande då detta blir sommarhus. Jag är helt emot en sådan här satsning.
 • Jag önskar jag kunde göra som Calla Curman. Tokstollarna som styr denna kommun måste bytas ut mot yngre människor som har bättre idéer om hur Skaftö natur skall bevaras och samtidigt få igång viss inflyttning. Det gäller också för de åretruntboende att de stödjer den. Service som redan finns ( läs handlar).
 • Kommunen bör gå varsamt fram och skydda den sköra kustmiljön
 • Kommunens politiker borde kraftsamla för att övertyga regering och riksdag att det enda sättet att få livskraftiga glesbyggdssamhällen är att införa den modell som finns i Norge. Allt annat blir endast en spik till i kistan som släcker hoppet om skola, affärer och annan kommunal service.
 • Kräver en mer hållbar planering av byggandet på hela Skaftö.Tänk på hur klok Calla Curman var.
 • Kulturella värden skall bevaras, inte föestöras
 • Låt berget vara!
 • Låt våra berg var som de är!!!
 • Man bygger sönder ett fantastiskt kustsamhälle
 • miljöförstöring som aldrig går att reparera.jag har fastighet på fiskebäckskil o djupa släktrötter i samhället.
 • Mycket besynnerliga planer
 • Mycket bra upprop!
 • naturen skulle bli alltför mycket påverkad och det finns bättre alternativ. Ett så stort bostadsområde är orimligt i Fiskebäckskil.
 • Naturområden förstörs till nackdel för Fiskebäckskils framtida utveckling. Istället för att bygga stora bostadsområden måste en aktiviteter som stöder småföretagande startas. På så sätt kan en naturlig och positiv utveckling för området startas.
 • NEEJ!
 • nej till den nya planerna
 • Nog förstört på berget, Östersidan.
 • Nuvarande förslag ett katasrofalt ingrepp i naturen
 • Nuvarande planförslag har stor brist på verklighetsförankring. Om planen genomförs skapas inte möjligheter för heltidsboende/barnfamiljer som så väl behövs. Hus som uppförts i Grundsund har kunnat säljas, inte ens till deltidsboende, pga brist på arbetstillfällen/hög kostnad. En kortsiktigt vinst på bekostnad av ett långsiktigt, stort, chanstagande med skattepengar, miljö och kulturintressen.
 • Ny plan med annan inriktning måsta tas fram!
 • Omarbeta planförslaget!
 • Opportunistiskt
 • PInsamt PEAB
 • Rädda berget
 • Satsa på bostäder för dem som vill bo året om/bo kvar. Vi som tvingats flytta ut pga saknas arbete och bostäder, vi behöver inte fler reservat för besuttna men servicekrävande 40-talister. Därtill kan läggas miljö/arkitektursspekyer. Skämmes Lysekils Kommun!
 • Se så snyggt det blev på Östersidan… MILJÖFÖRSTÖRING!!!
 • Skaftö=Badgästernas Lekstuga !!
 • Skulle vara bra om det fanns industrimark så det kunde skapa arbetstillfällen året runt på ön. Kanske skulle kunna locka hit ungdomar istället f badgäster.
 • Skämmes
 • Sluta bygga för mycket hus som i slutändan står tomma nästan hela åretutan hänsyn till Skaftös otroliga naturvärden
 • Som uppfödd på skaftö förstår jag att nybygge behövs, men bättre att då stycka upp marken och erbjuda inflyttande helårsboende att bygga villor i klassisk stil.
 • Sorgligt att man vill förstöra ett underbart rekreationsområde. Kan man verkligen räkna med att få så många nyinflyttade, när Skaftö faktiskt avfolkas? De som söker sommarboende är nog ute efter något annat än stadsbebyggelse” vilket det kommer att bli. “
 • Sorgligt! Finns inget annat ord Lysekils kommun. Läs Kommunens svar på PEABs frågebrev”! Kapitalismen i sin prydno. Man avser bygga för fler kapitalstarka sommargäster istället för att ge unga och barnfamiljer möjlighet att stanna kvar på Skaftö. Det går att bygga bostäder till rimliga priser som smälter in i kulturmiljön och som skapar en levande miljö året runt.”
 • Stopp med tullet! Ikke ødelegg verdens fineste feriested
 • Stoppa denna galna expension, bevara Sverige så orört som möjligt.
 • Stoppa detta vansinne
 • stoppa galenskapen
 • stoppa och omarbeta nuvarande planförslag från 14-01-15. Ordna först industrier och arbeten för att åt de som vill bo här.
 • Stoppa PEAB och Lysekils kommun övergrepp mot området Utsiktsberget, bevara berg, ängar, natur och kulturmiljö
 • Stoppa planförslag dat. 140115
 • Stoppa!
 • ställer mig emot planerna på en så stor utbyggnad av utsiktsberget främst på grund av miljömässiga skäl. Skaftö samhälle är väldigt naturskönt vilket gör att jag dom sommarboende trivs och vill röra mig i trakten. självklart måste viss utbyggnad ske men inte på bekostnad av flora och fauna.
 • Stödjer namninsamlingen starkt. Vill bevara Fiskebäckskil
 • stödjer uppropet
 • Ta hand om miljön
 • ta vara på skaftö
 • tokigt projekt
 • Totalt överdimensionerat och dåligt underbyggt förslag
 • Ulykkelig nabo til stenbruddet” på Evensås. Ikke ødelegg mer av Skaftø!. “
 • Undvik hänsynslös exploatering
 • unik natur ska bevaras i samhällets närhet för kommande generationer.
 • Utbygge, nej tack!
 • Utsiktsberget skall ej bebyggas
 • Vansinne att förstöra ett fint fiskesamhälle på detta vis. Vem ska köpa dessa åretrunthus? Var ska de arbeta? Ser inte underlaget för detta boende!
 • Vi måste vara varsamma med de byggbara ytor vi har på Skaftö. Vi kan inte slumpa bort dem till byggföretag och sommarboende. Det måste bli fler hyresrätter. Och för att priserna inte ska stiga så att ingen löneanställd har råd att köpa husen, måste man få fram en ny ägandeform. Idag hyr ju de flesta sin fastighet av banken. Vi måste få fram en annan bostadsägandeform som inte är 100% marknadsstyrd
 • vi vill omarbeta nuvarande planförslag
 • Vi är emot samhällen som bara lever upp under några sommar veckor.
 • Viktigt att bevara Kulturmiljön.
 • Vill inte att Skaftö skall bli mer av ett trendigt” ställe än vad det redan blivit. Det behövs inte mer skövling av den fina ön, det blir inget kvar av den. Sommargäster som inte har anknytning och inte bryr sig om de små tingen kan liknas som de invasionerna av gräshopper som kommer in och lämnar katastrof efter sig. Sluta med pengar-under-bordet taktik!!!! “
 • Visa hänsyn till de människor som bott,verkat och skattat här i generationer.Visa hänsyn för natur,miljö och djur.Det finns platser att bygga på utan att spränga bort bygdens kulturarv.Sälj först och bygg sedan!
 • Är året runt boende.

 

Sidan är utlånad till namninsamlingen. www.fiskebäckskil är inte ansvarig för namninsamlingen

 

Kategorier
Upphandling

Sök, kartor, fornminnen och släktforskning

Sök, kartor och fornminnen

Nya intressanta sidor har lagts till på siten. Nu kan ni söka lokalt på alla dokument och sidor på denna site, men även på Lysekils kommun mm

SÖK

Det finns många historiska kartor som man nu kan få fram på nätet. Även fornminnen och förlisningar kan man läsa om

KARTOR, FORNMINNE OCH SLÄKTFORSKNING

Kategorier
Detaljpan Lysekils kommun

Samrådsredogörelse Fritidshusområdet Utsiktsberget

Svar på alla synpunkter från Samrådet

[one_half]Läs och begrunda vad Lysekils Kommun svarat på inkomna synpunkter.

Det är mycket undvikande svar

Motiven för upphävande och dispens av strandskydd kommer att utvecklas och vidare behandlas i planarbetet samt kommuniceras med Länsstyrelsen och miljöenheten.

[/one_half] [one_half_last]

samred
Samrådsredogörelse

[/one_half_last]

 

 

Kategorier
Upphandling

Socialdemokraterna i Lysekil vill inte bygga lyxhus på Utsiktsberget

Socialdemokraterna i Lysekil vill inte bygga lyxhus på Utsiktsberget

Nedanstående utdraget är hämtat från Socialdemokraterna i Lysekils hemsida Vårt Skaftö – lokalt program 2003 – 2006. Intressant om man jämför med åsikten Socialdemokraterna har idag om Utsiktsberget.

Bostäder

Vi Socialdemokrater har drivit på planer för ökat bostadsbyggande på Skaftö. Fler tomter för villabebyggelse måste tas fram. Ungdomarna måste kunna bygga ett eget hus.
• Nu tas en detaljplan fram för tomter i Vigerna på Grundsund och vid Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil.
• Kommunens nya tomtköregler skall motverka spekulation.
• Våra hamnområden, och sjöbodarna där, skall inte förvandlas till fritidshus. Område för företagande och verksamheter måste bevaras

Det låter inte som Bo Göthesson (s) när han talar om projekt Utsiktsberget. Vi hoppas få en kommentar av honom.