Hem

[toggle title=”SENASTE NYTT” open=”true” icon=”info”]24 September 2015 Ny finns det en sida där planförslagen presenteras och där yttranden kan läsas. Alla nya yttranden kan inte läsas ännu.

9 September 2015 Enligt Lysekils kommun har det kommit in 307 yttranden. Det att jämföras med 102 st efter samrådet 2014. Yttrande är både från myndigheter, partier, företag, samfälligheter, privat personer mm och kan vara underskrivet av flera personer.

6 September 2015 Sidan om exproprieringen av Utsiktsberget har uppdaterats.

[/toggle][toggle title=”Tidigare nyheter” open=”false” icon=”folder”]

31 Augusti 2015 Ännu fler nya insändare och debattartiklar om exploateringen på Skaftö. Även om liknande projekt i Bohuslän.

15 Augusti 2015 En ny sida “Det kommer behövas sprängas mycket” finns som illustrerar hur mycket det kommer behövas sprängas. Vet politiker om det?

13 Augusti 2015 Den nya plankartan och planbeskrivningen har kommit ut. OBS! Det är PLANKARTAN som är det juridiska dokumentet. Kommunen har ett informations möte i Grundsund den 20 Augusti.

1 Augusti 2015 Det lönar sig att ringa och maila politikerna! Nu är det enklare att skicka frågor till politiker. Färdiga mail att skicka

En Facebook sida, RÄDDA SKAFTÖ NU, har skapats av Thomas Falk.

[two_third]26 Juli 2015 Det var en stor uppslutning på informationsmötet om Utsiktsberget. Drygt 120 var med på mötet i församlingshemmet. En lista har skickats ut om kontaktuppgifter till kommun och politiker. Informationsblad som delats ut under sommaren Läs mer här.[/two_third] [one_third_last]Infoblad2015[/one_third_last]

Gör din röst hörd, skriv till kommunen om vad du tycker – bra som dåligt
Viktigt att göra det snarast

9 Augusti 2015 Läs sammanställningen över hur det ser ut på Skaftö med arbetstillfällen, skola, lediga hus, planerade projekt. När man läst den finns det inget motiv kvar till PEABs exploatering.

4 Augusti 2015 Det fysiska utskicket av granskningshandlingarna kommer ske på måndag 10 augusti och granskningstiden startar 11 augusti, meddelar Malin Karlsson på Lysekils kommun

22 Juli 2015 Trafikbullret är redan idag för högt på Fiskebäckskilsvägen. Efter exploateringen kommer även gränsvärdena på Kristinebergsvägen att överskridas. Kommunen föreslår bullerplank på 2 – 2,5 meter längs med vägarna. Se exempel vid Kristinebergsvägen 29, mitt emot Lyckan.

28 April 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän gav den  25 feb dispans från strandskyddsbestämmelserna för så att PEAB kan anlägga parkering på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5. Beslutet är överklagat.

16 April 2015 Skaftös befolkning minskar kontinuerligt. Den enda grupp som ökar på Skaftö är pensionärer. Mellan åren 2005 och 2104 var ökningen 42%. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder är  50% lägre än riksgenomsnittet och andelen pensionärer är 50% över.  (läs mer längre ner på sidan)

10 April 2015 Intressant konferens om strandskydd. Ordnad av Strandsskyddsdelegationen den 12 maj på Nalen i Stockholm.

5 April 2015 Nu är vi uppe igen. Ny information kommer efterhand.

28 Nov 2014 Samrådsyttrande Friskvårdsanläggningen ligger nu på hemsidan.

29 sep 2014 Ingen Rehab säger Sturebadet och inga avtal skrivna säger Erik Hasslert, VD Sturebadet Holding AB. Det som finns skrivet, säger Lars Andersson, är ett “Letter of intent” mellan parterna.

Alternativa planer för Utsiktsberget börjar ta form.

24 sep 2014 – Kommentarer om Friskvårsanläggningen börjar komma in.

Stora ändringar har skett i samrådshandlingarna mellan KS beslut om samråd och att handlingarna kom ut. PDF  Word

13 sep 2014 – Samrådshandlingarna för Friskvårsanläggningen har kommit ut

Nytt avtal med PEAB har dykt upp

12 sep 2014 – Valet närmar sig – tonen blir vassare mellan politikerna. Vi som är mot Utsiktsberget, är för ett levande Skaftö. Det finns många bostäder redan på gång. Bygg färdigt dem först. Lägg energi istället på att skapa arbetstillfällen.

11 sep 2014 – Läs hur PEAB sätter ner foten om vem som äger den stora parkeringen

PEABs anbud kan bli förmäl för tillsyn av konkurrensverket.

10 sep 2014 – Har du läs i Lysekilsposten och vill kontakta oss gör det på kontaktsidan. Du har rätt att vara anonym och din identitet är skyddad.

En nya sida som sammanfattar projekten och historien bakom PEAB, Skaftö Öråd, Skaftöbo och kommunens agerande är klar inom kort. Läs artiklarna till höger tills dess.

9 sep 2014 –  Vill ni söka efter något speciellt på hemsidan eller i de hundratals dokument som finns på hemsidan, sök här.
3 sep 2014 –  Idag beslutade kommunstyrelsen att förlänga ramavtalet med PEAB. Mer info kommer när protokollet är justerat.

2 sep 2014 –  Den 3 sep skall kommunen besluta om ramavtalet med PEAB skall förlängas eller inte.

Inför det mötet har en fråga ställts till politikerna om “Hur mycket av PEABs 47 miljoner som blir kvar?” PEABs bud var på 47 miljoner kronor för kommunens mark inklusive två fastigheter som skall inlösas av kommunen.

En viktig punkt som bör ändras i ramavtalet är:
“8. Huvudmannaskap. Kommunen kommer inte att vara huvudman for allmän platsmark i detaljplanen.”
Parkeringsproblemet är stort i Fiskebäckskil. Att avsäga sig möjligheten att kontrollera den enda stora parkerings ytan är vansinne. PEAB har redan gjort klart för kommunen om vem som kommer att ha kontrollen över parkeringsytorna.

[hr style=”2″ margin=”0px 0px 0px 20px”]

31 aug 2014 –  Den 3 sep skall kommunen besluta om ramavtalet med PEAB skall förlängas. Skriv till kommunen och begär att det inte skall förlängas. [mini-icon icon=”file”] Tjänsteskrivelse 2014-07-02 – Förlängning av Ramavtal för planläggning och exploatering av Utsiktsberget

28 aug 2014 – Nya dokument om Friskvårdsanläggningen Stockevik – Restaurang, hotell och ett antal hus[/toggle]

Fiskebäckskil Utsiktsberget- bygga sönder framtiden  Utsiktsberget

Vad händer med Skaftö?

I samma takt som åretruntboendet minskar ökar risken för att affärer inte går runt, skola och barnomsorg försvinner. Detta oroar alla på Skaftö. Kommunen vill lösa problemet genom att fördubbla antalet bostäder i Fiskebäckskil och områdets storlek i det s.k. Utsiktsberget. Det innebär att spränga berg, uppsättning av bullerplank, förstörda naturområden och att förändra skepparsamhällets karaktär.

Fiskebäckskil Utsiktsberget

Bild på hur Fiskebäckskil Utsiktsberget är tänkt att se ut.

Befolkningen minskar på Skaftö och blir allt äldre – Vem bygger man för?

Statistik från SCB och Lysekils kommun visar att befolkningen på Skaftö minskar kontinuerligt över tiden. Från 1990 har befolkningen minskat 20% och minskningen fortsätter med samma takt. Alla åldersgrupper minskar utom gruppen 65+ som ökar.

Delas befolkningen upp i åldersgrupper försvann var fjärde i arbetsför ålder från ön mellan åren 2005 och 2014. Under samma period ökade andelen pensionärer, dvs gruppen 65+ och utgör nu 40% av Skaftös befolkning. I hela Sverige är den siffran 20%.

Jämförelse med riket

[one_half]Jämförs åldersfördelningen på Skaftö och hela riket syns tydligt att Skaftö har en överrepresentation av äldre med 100% (Riket 20% och Skaftö 40%). Samma sak fast tvärtom gäller den yngre befolkningen. Antalet unga är bara hälften mot riksgenomsnittet. Skaftös befolkning blir allt äldre både genom inflyttning och att unga flyttar från ön.

En jämförelse mellan åren 2005 och 2014 visar tydligt hur åldersfördelningen på Skaftö förskjuts (gröna och lila kurvan) till höger. Andelen äldre ökar, och de unga minskar. En trend som pågått länge.[/one_half] [one_half_last]Befolking i procent
Källa SCB och Lysekils kommun (tryck och förstora)[/one_half_last]

Vem bygger man för?

Slutsatsen är att unga flyttar från Skaftö och yngre pensionärer flyttar in, fast inte i samma takt som utflyttningen. Kvar är en ö med en ökad andel äldre befolkning. Med alla nya bostäder på som planeras på Skaftö innebär det inte ett ökat underlag för daghem, skola mm som kommunpolitikerna talar varmt om. Istället kommer behovet av vård och omsorg att öka inom kommunen som innebär en ökad utgift för Lysekils kommun. Inflyttning av yngre pensionärer kostar även kommunen pengar i form av lägre bidrag i inkomstutjämningen mellan alla kommuner.

Byggplanerna ger inte fler bofasta

[one_half]Prognoser från SCB visar att en utbyggnad bara temporärt ger en ökad befolkningen, avfolkningen av Skaftö kommer fortsätta. För att rädda skaftö måste den nedåtgående trenden brytas. När trenden väl är bruten kan det finnas behov av mer bostäder, inte före. Eftersom Skaftö är utpekad i Miljöbalken som ett område som är värd att bevara tillåts i princip inga nya fritidshus.[/one_half] [one_half_last]Skaftö Med och utan
Källa SCB (tryck och förstora)[/one_half_last]

Miljöbalken som skall skydda Skaftö följs inte

Miljöbalkens 4 kapitel går i korthet ut på att marken på flera områden skall hushållas. Skaftö ingår bland de områden som man skall hushålla med markresurserna.

Innebörden är att exploateringen av Skaftö skall vara restriktiv, men det finns undantag som gör viss utbyggnad möjlig. Det är de undantagen som man tänjer gränserna på. Miljöbalkens intention åsidosätts för exploateringens skull.

Varför?

[one_half]I februari 2014 slog planen om det som kallas Utsiktsberget, söder om Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil, ner som en bomb. Kommunens Översiktsplan från 2006 som föreskrev en exploatering om 30-50 bostäder hade efter upphandling förvandlats till 175 villor, radhus och lägenheter. Det här kan jämföras med den nuvarande byn som har ca 230 bostäder. Dessutom dubbleras den geografiska ytan. Efter samrådstiden då sakägare, remissinstanser och den allmänna opinionen fått säga sitt har det visat sig att av 300 svar är över 95% negativa till den här omfattande exploateringen.[/one_half] [one_half_last]Plan-sqr-300[/one_half_last]

Utsiktsberget – Bakgrund

Under många år har det funnits planer på att bygga på den aktuella marken. Kommunen exproprierade den aktuella marken 1994 för att området skulle användas som område för rekreation och billiga tomter till kommunens invånare. Det aktuella planområdet är större än det befintliga Fiskebäckskil.

Planerna har successivt vuxit från 40 till 80 hus och till 175 hus när PEAB 2011 vann PEAB budgivningen om Fritidshusområdet Utsiktsberget. PEABs bud var 47 milj. Borta är billiga tomter och rekreationsområdet. Kommunens planavdelning berättar att planförslaget på 175 byggrätter skall ses som ett test för att se reaktionen från allmänheten. Man är beredd på att minska.

Hundratals kritiska skrivelser kom in efter samrådsmötet i februari mot planförslaget. Flera har anlitat advokater. Även flera myndigheter är kritiska mot projektet och den stora omfattningen. En namninsamling mot projektet har gett över 500 på skrifter och ett hundratal kommentarer. [hr margin=”0px 0px 10px 0px”]

[one_fourth][teaser img=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/wp-content/uploads/2014/05/Plan-sqr-300.png”]

Utsiktsberget

Peab vann en anbudstävling 2011. Allt handlade bara om pengar för området.

[button link=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/upphandling-utsiktsberget/” size=”small” color=”gray”]Läs mer…[/button]

[/teaser][/one_fourth]

[one_fourth][teaser img=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/wp-content/uploads/2014/05/Plan-sqr-3001.png”]

Natur och miljö

Stora ingrepp i naturen. Sällsynta arter, fornminnen och plansprängning av hällar.

[button link=”http://www.fiskebäckskil.se/detaljpan/plansprangning/” size=”small” color=”gray”]Läs mer…[/button] [/teaser][/one_fourth]

[one_fourth][teaser img=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/wp-content/uploads/2014/05/valo-sqr300.png”]

Vad får man bygga?

Skaftö är ett skyddat. Vilka restriktioner finns? Hur följs de?

[button link=”http://www.fiskebäckskil.se/allmant/miljobalken-4-kap/” size=”small” color=”gray”]Läs mer…[/button] [/teaser][/one_fourth]

[one_fourth_last][teaser img=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/wp-content/uploads/2014/05/paragraf.png”]

Exproprieringen

Syftet, “boende för ett rimligt pris” till invånarna glömdes bort för PEABs 47 milj

[button link=”http://www.xn--fiskebckskil-lcb.se/?p=1955″ size=”small” color=”gray”]Läs mer…[/button] [/teaser][/one_fourth_last]

Hur ställer sig samhället till detta?

Enligt politiker kan fler bostäder vara enda räddningen för ett samhälle i befolkningskris. Kommunen lovar med bygget fler åretruntboende men föreslår inga krav på att skriva sig på adressen. Exploatören PEAB erkände vid Samrådsmötet i år att man siktar på delårsboende +55år som har kapital, med förhoppningen att dessa så småningom bosätter sig permanent. För några är detta ett sista hopp – hellre sommargäster än inga alls för verksamheter att överleva såsom affärer, förskola och skola.

[box]Kommunen måste börja i rätt ända: erbjuda möjligheter att driva verksamhet, frigöra tomter till småskalig industri och skapa kontorsmöjligheter. Utsiktsberget är dyrt och svårt att bebygga.
Erbjud lättbyggda tomter så unga har råd att stanna.[/box]

Vad är det då som står på spel?

I media har debatten framställts som att det är bakåtsträvande delårsboende mot utsatta helårsboende. Enligt remissinstanserna är det helt andra värden som står på spel. Det handlar alltså inte i första hand om vem som profiterar eller förlorar på vad utan vilken miljö vi lämnar till framtida generationer: en välbevarad kulturmiljö eller en sönderbyggd kustlinje? Det nuvarande planförslaget är en överexploatering som i grunden förändrar samhällets bebyggelsestrukturer, natur och kulturmiljö. Där förtjänsten är en kortsiktig ekonomisk vinst för kommun och exploatörer.

Tunga remissinstanser är mycket kritiska

Remissinstanserna Länsstyrelsen, Bohuslänsmuseum, Vägverket och Naturvårdsverket är kritiska mot bland annat följande:

RIKSINTRESSET BOHUSLÄN
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövård på grund av att det är ett unikt och mycket välbevarat skepparsamhälle. Riksintresset omfattar helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. På Fiskebäckskils ”Östersidan” har man nyligen sprängt bort delar av berget och i det fallet har det tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett betydligt mindre område än Utsiktsberget.

BULLER
Infarten till Skaftö och till Kristinebergsvägen inne i gamla Fiskebäckskil belastas redan av hård trafik. Mätningarna i remissmaterialet är årsmedelvärden och motsvarar på inget sätt sommartrafikens ökade belastning. Trafikverket menar att bullernivåerna till följd av den nya stora exploateringen blir så höga att det kan krävas 2m höga bullerplank längs med hela Kristinebergsvägen. Vilket ändå blir ett otillräckligt skydd.

PARKERING/STRANDSKYDD
På den nuvarande Bökeviksparkeringen ska det byggas lägenhetshus, och för att få en ny parkering upphävs strandskyddet på ängen nedanför. Ängar och promenadområden försvinner. Lägenheterna kommer att omges av trafik och en parkeringsplats.

FOTGÄNGARE
Vart ska alla fotgängare och cyklister ta vägen? För att möta kraven på säkra vägar med utökad trafik planerar man bredda Kristinebergsvägen med 3 meter. Där finns i nuläget inte 3 meter till godo, hus står i vägen som måste flyttas och berg sprängas bort.

BACKEN KRISTINEBERGSVÄGEN
I förslaget ska det finnas en bussvändplats i närheten av den nuvarande parkeringen vid Bökevik. Västtrafik som trafikerar sträckan tillåter inga backar med mer än 8% lutning på vintertid. Backen från kyrkan har 11% och omfattande omläggningar krävs.

NATURSKYDD
Naturvårdsverket påpekar att sällsynta arter riskerar att utrotas från platsen: t.ex. fågelarterna nattskärra och trädlärka som omfattas av EUs fågeldirektiv, likaså Salamandrar. Stenmurar med sina lavar är viktiga ur ett ekologiskt perspektiv, men inget i planen avser att nämnvärt skydda djur och natur.

ARKITEKTUR
Idag präglas Fiskebäckskil av tre hustyper, plus ett fåtal nybyggen: Enkelhus (1 RoK) daterade till 1700-talet; dubbelhus (3 RoK) 1730-tal och fram; Kaptenshus (1.5. våningar med bottenplan om ca 70- 80kvm), 1800-tal. PEAB och kommunen vill tillåta hus som mäter upp till 300kvm i 2 våningar, + suterrängvåning, + inglasat uterum om 40kvm + uthus om 30kvm. Utöver detta radhus och lägenhetshus.

VEM SKA BO HÄR?
Utsiktsberget är den största exploateringen som planeras på Skaftö förutom de fem områden som redan är planlagda. Totalt blir det en utökning med ca 300 bostäder. Behövs alla dessa bostäder?

[hr margin=”0px 0px 10px 0px”]På 1500-talet växte Fiskebäckskil fram som ett fiskarsamhälle, ett av de äldsta på Skaftö. Under 1800-talet blev Fiskebäckskil ett skepparsamhälle och fick då sin karakteristiska arkitektur. Allt eftersom skeppsfrakten under första hälften av 1900-talet blev mindre lönsam ställde samhället om sig för att ta hand om den ökande skaran av badortsgäster. Och blev en av de första utpräglade badorterna. Trots alla förändringar genom tiderna har samhället värnat om sin framtoning och särprägel. En särprägel som vi nu håller på att glömma förvalta för framtiden.

[separator headline=”h2″ title=”Inlägg skriva om projekt Fritidshusområdet Utsiktsberget”] [bloglist posts=”20″ title=”Senaste inlägg” show_title=”no” categories=”all”]

[hr margin=”10px 0px 10px 0px”] [toggle title=”Hur fungerar hemsidan?” open=” false” icon=”file”] Hemsidan består av två typer av sidor fasta och inlägg. De fasta sidorna återfinns i menyn. Inläggen skapas efterhand. Alla inlägg hittas på Inläggs sidan. På flera sidor kan man se de tio senaste inläggen. De fasta sidorna innehåller statisk information, Dokument, beskrivningar, sammanfattningar mm. Inläggen är mer djupdykning i olika områden. Det kan vara något nytt som kommit fram, genomgång av ett dokument, referat från ett möte etc[/toggle]

Lysekil
PEAB